Onderzoek grondwaterstand afgerond

Veel inwoners van Zuid-Kennemerland, zo ook in Sinnevelt,  hebben in de winter van 2012/2013 te maken gehad met grondwateroverlast. De samenwerkende gemeenten in de regio hebben samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek uit laten voeren naar de oorzaak van de hoge grondwaterstanden. Ook is onderzocht of dit een incidentele situatie betrof of dat de grondwaterstanden in de toekomst structureel hoog zullen zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieursbureau Wareco en is inmiddels afgerond.
De conclusie is dat de hoge grondwaterstanden hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door neerslag.
De overlast is niet veroorzaakt door de veranderde manier van drinkwaterwinning (Drinkwaterbedrijven) of niet goed beheren van de oppervlaktewaterpeilen (hoogheemraadschap Rijnland).

Een andere conclusie is dat het om een incidentele gebeurtenis ging: 'Hoewel de geconstateerde overlast (statistisch) incidenteel is, kan dit wel bijvoorbeeld twee jaar achter elkaar plaatsvinden. Door de klimaatverandering kunnen hoge grondwaterstanden in de toekomst wel vaker voorkomen dan nu het geval is'.

Uitgebreide informatie over dit onderzoek vindt u in het Nieuwsbericht over dit onderzoek
Daarin wordt oa. verwezen naar de toelichting en het volledige onderzoeksrapport

In de toelichting wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden.
Ook in onze wijk hebben verschillende mensen veel wateroverlast gehad. Het onderwerp stond al op de agenda van de wijkraad, dit onderzoek geeft een nieuwe impuls. De conclusies van dit onderzoek roept bij de wijkraad de vraag op of er dan, nu we dit weten, door de betrokken/ verantwoordelijke organisaties zoals de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland maatregelen worden genomen om overlast voor de bewoners te voorkomen. 
Als huiseigenaar kan je niet veel meer doen als zorgen dat het op je eigen perceel goed geregeld is. Maar als het water niet verder wordt afgevoerd, zijn andere maatregelen nodig.