Op 11 april wordt door het schoolbestuur een informatieavond georganiseerd voor buurtbewoners.
Van 19.00 uur - 20:30 uur kunt u binnenlopen om informatie te krijgen en vragen te stellen over de bouwplannen en het bouwproces.

Het verdubbelen van het aantal leerlingen, de nieuwbouw (3 verdiepingen ipv. de huidige laagbouw) etc. zullen invloed hebben op o.a. de verkeerscirculatie/ -drukte en kwaliteit van de leefomgeving.


Denk alleen al aan het halen en brengen van de kinderen, de buitenschoolse opvang en verandering van het uitzicht van de woningen rond het nieuwe gebouw. 
Met name voor direct omwonenden is het belangrijk de plannen goed te bestuderen en het gesprek aan te gaan waar u knelpunten ziet en oplossingsrichtingen.Participatie?
Tot nu toe heeft de opdrachtgever geen pogingen gedaan om input te vragen aan de omwonenden om de plannen te kunnen verbeteren of draagvlak te verkrijgen.
De omgevingsvergunning is eind vorig jaar aangevraagd. Volgens de afdeling Onderwijs is een participatietraject voorafgaand aan een vergunningaanvraag niet verplicht. 
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moeten de plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Dat maakt eventuele wijzigingen duur!
Als wijkplatform vinden wij het niet meer van deze tijd dat buurtbewoners niet bijtijds worden betrokken/ inspraak hebben bij veranderingen in hun woon- en werkomgeving. 

Naar aanleiding van vragen over de effecten van de verdubbeling van het aantal leerlingen (en begeleiders) wordt gezegd dat er niet veel zal veranderen t.o.v. de huidige situatie.
Dat zou blijken uit een verkeer-/parkeerdruk onderzoek.
Het is onwaarschijnlijk dat een verdubbeling van het leerlingaantal niet of nauwelijks effect zal hebben. Nu al doen zich regelmatig onveilige situaties voor op de haal- en brengmomenten.

Deze bijeenkomst is wellicht de laatste gelegenheid om uw inbreng te geven en invloed uit te oefenen voordat de bouwplannen definitief worden.


. Flyer infoavond Zonnewijzer 11apr24