Op 27 september 2022 zijn tijdens een 'participatie bijeenkomst' de eerste plannen gepresenteerd.
Dit was een vervolg op de ‘kennismakingsbijeenkomst bijeenkomst van 12/ 13 september.
De getoonde borden kunnen hier worden gedownload.

De wijkraden zijn onaangenaam verrast dat de ontwikkelaar zich niet houdt aan belangrijke kaders die zijn gegeven in de ontwikkelvisie Orionzone/ Planetenlaan.
De ontwikkelvisie is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlem.
Daar kan niet zomaar van worden afgeweken als het niet uitkomt.
Een argument dat de supermarkt als belangrijke kostendrager is weggevallen betekent niet dat een verkeerde inschatting op de wijk afgewenteld kan worden.

De wijkraden hebben gereageerd naar de ontwikkelaar: teruggekoppeling wijkraden ontwikkeling perceel Bison Bowling
Wijkbewoners van de straten rondom het perceel zijn bezig zich te organiseren.  
Begrijpelijk, want deze groep bewoners wordt heel direct geconfronteerd met de effecten van de ontwikkeling, zoals verkeersdrukte, geluid- en lichtoverlast. 
Hoe groter en hoger de bebouwing, hoe meer overlast.
Een aantal van de reacties: Aanvullende bezwaren en vragen
De reacties zijn naar de ontwikkelaar gestuurd zodat hier zoveel mogelijk rekening mee kan worden gehouden en zorgen kunnen worden weggenomen.

Een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen:

Het beoogde bouwvolume is aanzienlijk groter dan de visie aangeeft.
Een bouwhoogte van max. 11 verdiepingen en 150 woningen is heel wat anders dan de gegeven max. 7 verdiepingen en 76 woningen.
De verdubbeling van het aantal woningen zou een nog grotere druk geven op de leefomgeving en bereikbaarheid van de wijken.
Het gemiddelde aantal bouwlagen zou van de voorziene 3 tot 4 lagen naar gemiddeld 6,5 gaan.
Een enorm volume aan stenen dat niet past in de omgeving. De 'stedebouwkundige opzet' in de ontwikkelvisie (p31) wordt genegeerd.

Verkeerscirculatie
Het perceel is gelegen in de hoek van de woonwijk.
De doorgaande straten en kruispunten om het perceel zijn in het aan de ontwikkelvisie gekoppelde mobiliteitsonderzoek gekenmerkt als knelpunten en 'aan hun maximum capaciteit'.
Het is geen goede locatie om een parkeergelegenheid tot te voegen met veel in- en uitrijdend autoverkeer.
De Herman Heijermanstaat is een smalle straat die eerder uitnodigt tot éénrichtingsverkeer, dan het toevoegen van meer tweerichtingsverkeer.
De straat ontsluit het naastgelegen wijkdeel en is nodig voor het bestemmingsverkeer van het zorgcentrum Nieuw Delftweide. 

Verkeer van de Herman Gorterstraat loopt via de Top Naefflaan. Deze slibt regelmatig dicht door de drukte op het kruispunt met de Orionweg.
Verkeer dat van de randweg afkomt zal  via de Orionweg een bocht moeten maken over dit kruispunt.
Over het fietspad van de Orionweg verplaatsen zich vele scholieren van het Mendell College.
Een klein deel van het parkeerverkeer zou lopen via de Herman Gorterstraat. We zijn benieuwd naar de onderbouwing.
Hoe lopen de verkeerstromen precies, hoe groot zijn deze en wat is de impact op de omgeving?
Dit vraagt om een gedegen mobiliteitsonderzoek.


Ontwerpschets 27 september 2022
P verkeer Ontwerp27sep22

Het ruimere plaatje 
VerkeerscirculatieOrion400


Parkeren

Volgens de ontwikkelvisie moet er binnen de bebouwing worden geparkeerd.
Uit de getoonde berekeningen blijkt een tekort van 23 parkeerplaatsen.

 
BerekeningParkeerbehoefte27sep22
Onduidelijke effecten van geluid en luchtstromen
Er staat al een hoge flat aan de overkant van de randweg.
Deze flat beinvloedt de windstroming. Nu soms al lastig voor fietsers.
Wat als er een parallelle flat komt? Onafhankelijk onderzoek is nodig.
Zorg over weerkaatsing van geluid. Onafhankelijk onderzoek is nodig.


Schaduwwerking
Er zijn zorgen over schaduwwerking. Effect op woongenot en rendement van zonnepanelen.
De gepresenteerde 'zonnestudie' (alleen over de maand september) is onvoldoende. Een uitgebreid, objectief onderzoek is nodig.

Lichtvervuiling/ lichthinder
Lichtvervuiling is het overmatig verlichten van de omgeving in de nacht.
Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden.
Er is zorg over mogelijke lichthinder. Hoe hoger het gebouw hoe meer kans hierop en hoe groter de invloed.

Stikstof
Bij de bouw komt stikstof vrij. Dat kan schadelijk zijn voor de natuur.
Er is een stikstofregeling die beperkingen oplegt aan de uitstoot van stikstof.
Het perceel ligt dicht tegen het Natura2000 gebied. Meer informatie: https://ph-bouwadvies.nl/stikstofproblemen-gevolgen-bouwsector/
Is nog niet aan de orde geweest, is hier wel rekening mee gehouden ?

'Participatie'
Belangstellenden zijn op 12 en 27 september geinformeerd over de status van het ontwikkeltraject.
Op 27 september bleek uit de schetsen dat de ontwikkelaar streeft naar een veel groter bouwvolume dan afgesproken in de visie.
Tijdens de 'participatiebijeenkomst ' konden aanwezigen hun voorkeur uitspreken een mening geven over 'voorzieningen' op de begane grond en invulling van openbare ruimte.
Duidelijk mag zijn dat bewoners helemaal niets te zeggen hebben over (semi-) commerciele ruimtes of een buurtterras.
Velen zijn hier op een verkeerd been gezet. Het is immers de keus van een ondernemer om een ruimte te huren of niet.
De bijeenkomsten waren informatiebijeenkomsten dat is iets anders als zeggenschap hebben over je eigen leefomgeving.


Invulling BG k BordInvullenOR k