Nieuwe gebiedsverbinder voor Haarlem Noord

Nieuwe gebiedsverbinder
Sinds eind vorig Jaar is Rizgar Parlak de nieuwe gebiedsverbinder voor Haarlem Noord, dus ook voor Sinnevelt.
Gebiedsverbinder is een belangrijke functie bij de gemeente. Het is een schakel tussen de oa. bewoners en de gemeentelijke organisatie.
Voor de wijkraad is hij een belangrijke partner om de juiste mensen te vinden binnen de gemeentelijke organisatie en samen te kijken naar de kracht en mogelijkheden van onze wijk.2021 07 02 143616
Rizgar heeft er de afgelopen maanden voor gezorgd dat een aantal moeizaam verlopende processen konden worden vlot getrokken.

De gemeente staat voor een aantal belangrijke opgaven, zoals de ‘energietransitie’ (o.a. Haarlem van het gas af, isoleren, zonnepanelen) en ‘mobiliteitstransitie’ (o.a. stimuleren fietsen en openbaar vervoer, minder auto’s op straat), omgaan met de toenemende ‘hittestress’ (oa. door de verstening en klimaatverandering), het stimuleren van meer groen in de wijken.
Dit gaat de komende jaren veel invloed hebben over de inrichting en gebruik van de openbare ruimte, de bouw van nieuwe woningen, etc.
Het is belangrijk dat bewoners betrokken worden en dat er draagvlak is voor deze ontwikkelingen.
Rizgar heeft veel ervaring met bewonersparticipatie. Hij heeft een duidelijke visie op samenwerken, hoe bewoners te betrekken en het versterken van sociale netwerken.
In de wijkkrant van juli 2021 staat een kort artikel, hier leest u zijn complete verhaal:

Wie ben ik ?
Ik ben Rizgar, 47 jaar en woon sinds een jaar in Amsterdam (Zuidoost – Bijlmermeer) samen met mijn vrouw en onze kat. Hiervoor woonden we in Oosterbeek, in Gelderland. Qua omgeving heel wat anders dan waar we nu wonen. We hebben bewust gekozen voor de randstad vanwege de dynamiek, de diversiteit en het culturele aanbod. Helaas heeft de pandemie roet in het eten gegooid. Sinds de lockdown werk ik vanachter mijn bureau op zolder. Face to face contacten zijn zoals bij velen zeer beperkt.

Gebiedsverbinder Haarlem Noord

Sinds november 2020 ben ik de nieuwe gebiedsverbinder Haarlem Noord bij de gemeente Haarlem. Elke gemeente hanteert een andere naam voor deze functie. Ik heb ervaring met soortgelijke werkzaamheden bij verschillende andere gemeentes. Bij de gemeente Ede ben ik gebiedsmanager geweest, bij de gemeente Amsterdam heb ik als programmamanager democratisering bijgedragen aan bewonersparticipatie en in dezelfde gemeente ben ik gebiedsmakelaar geweest in Holendrecht. Tot slot ben ik bij de gemeente Weesp als projectleider participatie betrokken geweest bij een nieuw parkeerbeleid.Rizgar foto

Als gebiedsverbinder ben ik een bruggenbouwer tussen de bewoners, ondernemers en ketenpartners aan de ene kant en de gemeentelijke organisatie aan de andere kant. Als netwerker en verbinder ben ik er om in de samenwerking met relevante partijen gezamenlijke opgaves te verbinden met de behoefte en de kracht van het gebied. De onderwerpen kunnen zeer divers zijn: van het autovrij maken van straten tot het opzetten van een buurtcoöperatie voor burenhulp en -zorg of allerlei initiatieven voor de leefbaarheid. Daarnaast zorg ik voor de afstemming in de uitvoering zodat gemeentelijke afdelingen en gesubsidieerde organisaties (bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie) ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid samenwerken.

Ook ben ik aanjager voor het gebiedsgericht werken. Dat doe ik door collega’s mee te nemen naar “buiten” en advies te geven opdat beleid en projecten samen met de partners in het gebied worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Ik krijg energie en voldoening van de samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente om buurten en wijken leefbaarder en socialer te maken. Door mijn jarenlange werkervaring, maar ook de ervaring met de buurt waar ik momenteel woon, weet ik dat dit de enige manier is om zaken in je wijk voor elkaar te krijgen en te zorgen voor gelukkige en betrokken inwoners en daarmee ook leefbare wijken en buurten. Hier word ik echt warm van. Met betrokken bewoners sparren, hen in verbinding brengen met de juiste afdelingen binnen de gemeente of met relevante partijen in de wijk en buurt van Haarlem.

Ik heb een heel dynamische functie en sla een brug tussen de gemeentelijke afdelingen en de leefwereld van bewoners. Zolang ik een bijdrage lever aan sociale, veilige en leefbare buurten waar de bewoners zich thuis voelen en regie hebben, ben ik een gelukkig mens.

Visie op samenwerking met wijkraden

Ik ben van mening dat de kracht van de wijk of buurt afhangt van de mate waarin de inwoners elkaar kennen en zich betrokken voelen bij hun eigen leefomgeving. Hiervoor gebruik ik voor het gemak het woord “gemeenschap”. Sterker nog, de allerbelangrijkste zaken in ons leven – denk aan geluk, gezondheid, sociale en fysieke veiligheid, opvoeding van kinderen maar ook zaken als inclusie, lokale werkgelegenheid, milieu - zijn direct afhankelijk van de mate waarin buurtbewoners met elkaar verbonden zijn bij onderwerpen die ze zelf belangrijk en waardevol vinden.

Het gaat om de kracht van de wijk: een wandelvereniging, leesclub, groep bewoners die zwerfafval opruimt, vrijwilligers bij de voedselbank, vrijwillige brandweer, bewoners die in een buurthuis koken, milieuclubs, taalmaatjes. In elke wijk zijn er talloze, vaak onzichtbare, sleutelfiguren. Het zijn allemaal bewoners die vanuit hun passie en betrokkenheid vrijwillig een bijdrage leveren aan de kracht van de gemeenschap. Het zijn eerlijke en oprechte buurtbewoners, die vertrouwen wekken en niet (ver)oordelen of mensen in hokjes plaatsen. Het zijn onze “helden” die niet in de schijnwerpers staan of anderen in een bepaalde richting sturen. Kortom, er is veel energie, kennis, kunde, passie en betrokkenheid in de gemeenschap die voor de buitenwereld vaak onzichtbaar zijn. Dit noem ik de onzichtbare krachten van de wijk.

In mijn visie hebben wijkraden naast hun formele rol als belangenbehartiger ook een rol in het verbinden van al deze krachten in een wijk. Want, ik ben van mening dat de gemeenschappen zelf heel goed in staat zijn om zaken die ze belangrijk vinden te agenderen en oplossingen te bedenken. Het is ook een gezonde manier van doen voor de duurzaamheid en draagvlak.IfAnEggIsBroken

Daarom vind ik het heel belangrijk dat wijkraden niet alleen aangeven wat er niet goed gaat in de wijk, maar mijn samenwerkingspartner zijn om vanuit de kracht van de gemeenschap aan gezamenlijke opgaves te werken. Zonder dat formele instituties of betaalde krachten de regie van de gemeenschap overnemen.

Kortom, in elke wijk en buurt zijn er vele sociale netwerken. Dit is zeer waardevol voor leefbare buurten. Het zijn informele netwerken die zorgen dat wijkbewoners zich thuis voelen. Mijn advies aan uw wijkraad is: breng deze netwerken in kaart, versterk ze door deze bijvoorbeeld een platform te bieden en koester ze. Op deze manier kun je van binnenuit werken aan gezamenlijke opgaves in je eigen wijk. Als je hulp van buiten nodig hebt, weet je mij te vinden. Ik kan uw wijkraad helpen door te verbinden met externe hulp (denk aan de gemeentelijke afdelingen of andere partnerorganisaties als politie of zorgpartij of een ondernemer).

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking.