Locatie Bisonbowling - Antwoorden op vragen aan de wethouder

De vragen die door de PvdA zijn gesteld aan wethouder Roduner tijdens het vragenuur op 22 april, zijn beantwoord.
Het complete verhaal van vragen, antwoorden en enkele opmerkingen van de wijkraad:
Ontwikkeling ORION400 en co-creatie hele Orionzone Rondvraag

In de Orionzone vinden de eerste ontwikkelingen plaats. Na de al gestarte bouw van de sporthal nabij het stadion wordt door “projectgroepOrion400”, de Ontwikkelcombinatte, gestart met een participatietraject.
Tot zover geen probleem. Participeren is een vereiste als de ontwikkelaar ooit een omgevingsvergunning wil krijgen om te bouwen op de plek van de Bisonbowling.
Ons bereiken berichten van de wijkraad en omwonenden, dat er alsnog draagvlak wordt gezocht voor het inpassen van een supermarkt in of nabij deze locatie en dat onduidelijk is wat de rol van de gemeente in dit alles is.

  1. Vraag: Bent u het met de PvdA eens dat sinds de besluitvorming op de Orionzone februari 2020, geen nieuwe feiten zijn opgetreden waardoor draagvlak zoeken voor een supermarkt aan de Noordzijde Orionweg een zinvolle exercitie is. En dat opnieuw een open draagvlakonderzoek opstarten bij omwonenden onnodig leidt tot verwarring en dalend vertrouwen in de gemeente en dit onwenselijk is.
Antwoord: In de door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelvisie Orionzone is opgenomen dat 'Mocht in de toekomst een initiatiefnemer zich melden met een initiatief dat wel op draagvlak van de omgeving kan rekenen, en dat inpasbaar is op basis van het gemeentelijk voorzieningenbeleid en andere ruimtelijke criteria, de gemeente dat initiatief dan opnieuw zal afwegen.'

Hoorne Vastgoed heeft nu op eigen initiatief een draagvlakonderzoek gestart. Het gebiedsteam Noord van onze gemeente heeft ook gemerkt dat deze actie tot verwarring leidde bij een aantal bewoners en de wijkraden.
Onze analyse is dat deze verwarring veroorzaakt wordt door het begrip “voldoende draagvlak ”.
Dit is een rekbaar begrip dat voor meerdere interpretaties vatbaar is.
De projectontwikkelaar zoekt in deze toch ruimte voor draagvlak.
Ons is overigens ook nog geen plan bekend dat voldoet aan de andere criteria zoals inpasbaar in het voorzieningenbeleid en andere ruimtelijke criteria zoals een goede verkeerontsluiting.

Vanuit het gebiedsteam is richting Hoorne aangegeven dat de wijkraden geen voorstanders zijn van een supermarkt en dat er op dit moment geen draagvlak is voor een supermarkt.
Ook is met de wijkraden ons standpunt besproken.

Opmerkingen wijkraad: er zijn meer zaken ‘verwarrend’:
Dat het begrip ‘onvoldoende draagvlak’ leidt tot verwarring is duidelijk. Maar hoe komt zo'n tekst dan in de visie ?
Even het geheugen opfrissen: De tekst is op 27 februari 2020, na uitvoerige diskussies en moties, in de ontwikkelvisie opgenomen door een motie van de PvdA, ondersteund door de coalitiepartijen.
Waarschuwingen en alternatieve teksten van bewoners, wijkraden en een aantal oppositiepartijen zijn indertijd niet serieus genomen, zie Resultaat Participatie Orionzone 27feb20.
Welicht is er nu de kans voor 'de politiek' om dit recht te zetten.
Ook verwarrend is dat de uitkomst van bewonersparticipatie niet serieus genomen wordt door Hoorne Vastgoed.
We begrijpen dat de uitkomst “Geen supermarkt’ niet gunstig is voor de ontwikkelaar, maar we begrijpen niet er dan opnieuw een traject wordt gestart om alsnog een gunstig resultaat te verkrijgen.
We nemen de uitkomst van participatie alleen serieus als de uitkomst ons bevalt? Dat schendt het vertrouwen van wijkbewoners in ‘participatie’.
Tijdens de digitale bijeenkomsten van Hoorne Vastgoed zijn hier vragen over gesteld. We zijn benieuwd naar de antwoorden.

  1. Vraag: Bent u het met ons eens, dat het instellen van co-creatiesessies die verder gaan dan de locatie Orion400 tot verwarring over rol van ontwikkelaar en gemeente kan leiden. De ingeschakelde dames van de Stadsmakers, roepen in de sessie op 13 april, dat zij co-creatiesessies gaan organiseren voor de Orionzone (dus niet alleen locatie Orion400), waar discussies over allerlei voorzieningen en woonvormen met participanten kunnen worden uitgewerkt, omdat de gemeente momenteel geen capaciteit heeft

Antwoord: In de ontwikkelvisie zijn op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de diverse locaties uitgewerkt.
Op het moment dat een project opgestart wordt, worden deze uitgangspunten verder uitgewerkt.
Op dit moment is er voor de locatie Orionweg 400 door de gemeente nog geen project opgestart omdat daartoe nog geen aanleiding voor is.
Er ligt namelijk geen initiatief van de eigenaar dat past binnen de door de raad vastgestelde uitgangspunten uit de ontwikkelvisie (o.a. goede ruimtelijke criteria en draagvlak).
Uiteraard is het de eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om zich nu al te oriënteren op de buurt en de wensen uit de buurt op te halen vooruitlopend aan de start van een project.
Ook andere eigenaren in de zone kunnen zich dit op deze manier oriënteren op de buurt.
Voor zover ons nu bekend is doen de stadsmakers dit op eigen initiatief en werken zij niet in opdracht van andere eigenaren zeker niet in opdracht van de gemeente.

Opmerkingen wijkraad:
Voor de duidelijkheid: De Stadsmaker doen dit niet op eigen initiatief. Ze zijn ingehuurd door Hoorne Vastgoed om te zorgen voor draagvlak voor een extra supermarkt, zie vraag 3.
Ook hierover zijn vragen over gesteld tijdens de digitale bijeenkomsten van Hoorne Vastgoed.
  1. Vraag: Wethouder hoe is de rol van gemeente en Ontwikkelaar voor belanghebbenden en inwoners weer helder voor het voetlicht te krijgen. Het kan toch niet zo zijn, dat als mensen weken, maanden hebben meegepraat over plannen in de Orionzone, uiteindelijk dit zonder enige regie van de gemeente er toe zal leiden tot plannen zonder status buiten locatie Orion 400. Verwarring of mensen meedenken voor een Ontwikkelaar of voor de gemeente moet ons inziens duidelijk zijn. Bent u dat met ons eens. De dames van de stadsmakers zijn onderdeel van de“projectgroepOrion400” en stellen zich voor als vrijwilligers die de ontwikkelingen in deOrionzone gaan begeleiden. Zij nodigen mensen uit om te komen praten over hun ideeën voor de Orionzone, op hun locatie in het voormalige NOVAcollege.

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. De regie op participatie voor de Orionzone ligt bij de gemeente.
De bijeenkomst van de Stadsmakers in het voormalige NOVA college is geen initiatief van de gemeente geweest en wat ons betreft vooral bedoeld als onderdeel van draagvlakonderzoek naar een mogelijke supermarkt.
Juist omdat de gemeente geen opdrachtgever is, zijn we niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst.
De wijkraden zijn hierover geïnformeerd.
Vanuit het gebiedsteam Noord zal met de Stadsmakers contact op worden genomen dat zij in hun communicatie met de buurt nadrukkelijk aangeven dat dit hun eigen initiatief is en zij niet in opdracht van de gemeente werken.

Opmerkingen wijkraad:
Hier worden de stadsmakers in het voormalige NovaCollege als ‘onderdeel van het draagvlakonderzoek naar een mogelijke supermarkt’ gezien.
Hoorne Vastgoed is de enige die belang heeft bij die mogelijke supermarkt.
De stadsmakers houden vol te werken vanuit het belang van de wijk. Dat is verwarrend/ c.q. wekt geen vertrouwen.
We wachten op de antwoorden op vragen uit de digitale bijeenkomsten van Hoorne Vastgoed.
Wijkbewoners hebben geen ervaring met bouwtrajecten.
Voor een projectontwikkelaar als Hoorne Vastgoed is dit dagelijks werk.
Hoorne heeft de ervaring, het geld, de macht en het netwerk om te kunnen beinvloeden, kan deskundigen inhuren waar nodig.
Het belang van de wijk is niet de eerste prioriteit, die ligt bij het behalen van een maximaal rendement.
En het verkrijgen van 'draagvlak' om het proces te bespoedigen. 
De wijk krijgt tientallen jaren te maken met de gevolgen van keuzes die de komende maanden voor dit bouwproject gemaakt worden.
Laat het de juiste keuzes zijn, waarbij de belangen van de wijk en wijkbewoners serieus worden genomen en meegeteld.
Steun door een ervaren, neutale partij zoals de gemeente zal helpen een optimale oplossing te vinden.