Nieuwsbrief Orionzone april 2021

Er zit beweging in de Orionzone.
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze buurt is door de wijkraden van Sinnevelt, De Krim en Plantenwijkeen een nieuwsbrief gemaakt.
Deze wordt in het weekend van 10/11 april bij de bewoners bezorgd.
U kunt
de nieuwsbrief hier downloaden.

De tekst van de nieuwsbrief:
Logo3Wijkraden
Eind februari 2020 heeft de gemeenteraad van Haarlem de ‘visie’ op de Orionzone vastgesteld.
De ‘Ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan’ geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien.
Eigenaars van de grond in deze zone kunnen initiatief nemen om te bouwen, binnen de uitgangspunten en spelregels die in de visie zijn vastgelegd.
Er zijn al verschillende initiatieven genomen, zoals het bouwen van een nieuwe sporthal naast Het Schoter en een turnhal tussen het honkbalstadion, de PNH-hal en het Mendelcollege.
De visie gaat ervan uit dat er plaats is voor minimaal 600 extra woningen binnen de randen van de wijken De Krim, Sinnevelt en Planetenwijk.
Eén van de plaatsen waar woningen gebouwd gaan worden is op de plek van Bison Bowling. De grond is in 2017 aangekocht door projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed. Hoorne Vastgoed neemt nu het initiatief om concretere plannen te maken voor het bebouwen van deze plek. Hoorne is ook verantwoordelijk voor het participatietraject.
In recent overleg met Hoorne Vastgoed hebben de wijkraden gezegd het toe te juichen dat er bij de uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met de wensen van de wijkbewoners. Een extra supermarkt is door wensen van de bewoners uit de visie geschrapt.
De ontwikkelvisie geeft een aantal uitgangspunten, zoals:
- Minimaal 50% sociale huurwoningen, 50% vrij te bepalen
- Toevoegen van ontmoetingspunten voor de wijk
- Parkeren oplossen binnen de bebouwing; geen extra parkeerdruk op de omgeving
- Aantrekkelijke en veilige woonomgeving
- Toevoegen van groen in de woonstraten

En specifiek voor de Bison Bowling-locatie:
- Een maximale bouwhoogte van 7 lagen
- Geen supermarkt. Deze is door de gemeenteraad uit de visie gehaald omdat er voldoende supermarkten in de buurt zijn.
Er is een (Deka) supermarkt om de hoek.
Een extra supermarkt zorgt voor extra verkeer en zou meer onveiligheid en overlast veroorzaken.

Om te kunnen voldoen aan de eis van sociale woningbouw heeft Hoorne Vastgoed samenwerking gezocht met de wooncorporatie Elan Wonen.
Het is de bedoeling dat Elan 50% van de woningen gaat afnemen en deze de komende (50?) jaren gaat verhuren.
Er is grote woningnood. Er zijn regels voor de toekenning van woningen.
Woningen die vallen onder de sociale huurgrens worden verdeeld op basis van punten en inschrijfduur door ‘WoningNet’.
Senioren met een mooie ruime gezinswoning kunnen niet doorstromen door een gebrek aan comfortabele, betaalbare, gelijkvloerse woningen in Haarlem.
Er zijn door de gemeente diverse onderzoeken gedaan naar woonwensen.
Die zijn bekend, maar dat maakt het verschil niet. Het probleem is het aanbod van woningen.

Projectontwikkelaars zijn commerciële partijen.
Draagvlak van wijkbewoners is belangrijk om het proces van plannen tot de bouw soepel te laten verlopen.
Want om te mogen bouwen op de Bison Bowling-locatie is een verandering van het bestemmingsplan nodig.
Daar zouden bewoners bezwaar tegen kunnen maken, wat kan leiden tot vertraging.
Bij soortgelijke projecten doen ontwikkelaars dus veel moeite om wijkbewoners te betrekken en gunstig te stemmen.
Vragen wat de wensen zijn en aan welke ‘voorzieningen’ behoefte is.
Hierbij kan je denken aan horeca, kinderopvang, creatieve ruimte, ontmoetingsruimtes al dan niet gecombineerd met horeca, etc..
Soms worden die wensen beloond.

Bewoners hebben vele keren hun zorg geuit. In fysieke bijeenkomsten met de gemeente en digitaal.
Zorgen zoals:
- Verkeeroverlast. Kunnen we nog wel de wijk in en uit?
- Parkeeroverlast. De parkeernormen zijn aangescherpt. Betaald parkeren als oplossing?
- Hoogbouw zo veel mogelijk beperken
- Behouden van groen en voldoende leefruimte
- Gebrek aan betaalbare woningen voor met name starters en senioren uit de eigen wijk

We zijn benieuwd of deze zorgen ook bij Hoorne bekend zijn en hoe hiermee rekening wordt gehouden.
En over welke onderdelen van het plan de wijkbewoners mogen meebeslissen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij uw wijkraad.
Deze is onafhankelijk en heeft geen belangen anders dan het belang van de wijk en wijkbewoners.

Informatie over de Orionzone vindt u ook op de websites van De Krim www.dekrimhaarlem.nl  en Planetenwijk www.wijkraadplanetenwijk.nl
En op Facebook:  www.bit.ly/facebook-orionzone