Locatie Bison Bowling - Wijkraden in gesprek met Hoorne Vastgoed 23maart2021

De wijkraden van Sinnevelt, Planetenwijk en de Krim waren door Hoorne Vastgoed uitgenodigd voor een gesprek op 23 maart.
Hoorne Vastgoed is de nieuwe eigenaar van het perceel waar Bison Bowling is gevestigd.
Hoorne vastgoed realiseert woningbouw vaak in combinatie met een Vomar supermarkt.
Het gesprek in twee zinnen:
1. Fijn om kennis te maken en we hopen op een goede samenwerking.
2. Er zijn woningen nodig, geen extra supermarkt !

Hoorne Vastgoed is bezig om de plannen voor de nieuwbouw uit te werken. En wil daarbij de wijkbewoners laten meepraten over o.a. de invulling van de ‘voorzieningen’.
De wijkraden juichen dit natuurlijk toe. Het is de laatste jaren gebruikelijk dat wijkbewoners door ontwikkelaars meer worden betrokken bij het maken van plannen.
Dat creëert een breder draagvlak kan een win-win situatie opleveren.
We maakten kennis met de Elan wooncorporatie die Hoorne gaat helpen om aan de verplichting van 50% sociale woningbouw te voldoen.

Maar ook bleek dat Hoorne Vastgoed nog steeds een Vomar supermarkt op deze plaats wil.
Dat is ook een ‘voorziening’. Het standpunt van de wijkraden is hierin heel duidelijk: geen supermarkt.
De supermarkt is niet voor niets door de gemeenteraad van Haarlem uit de oorspronkelijke visie geschrapt.
Gedurende het hele participatieproces hebben bewoners duidelijk gemaakt geen extra supermarkt te willen.
Niet nodig en zelfs ongewenst vanwege overlast en onveiligheid.
De gemeenteraad heeft geluisterd naar de wijkbewoners.
Dat Hoorne Vastgoed zegt te luisteren naar de wijkbewoners, maar de Vomar supermarkt blijft toch op agenda staan?
Voor de wijkraden is die extra supermarkt niet bespreekbaar.
Er is woningnood, geen supermarktnood!

Er zullen door Hoorne Vastgoed bijeenkomsten met de bewoners worden georganiseerd.
De wijkraden zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Gaan we doen!

Een uitgebreid verslag kunt u lezen op de Facebook Oriongroep

Achtergrond:
Bij het opstellen van de ontwikkelvisie was de gemeente verantwoordelijk voor de bewonersparticipatatie.
Bij de verdere ontwikkeling van de Bison Bowling locatie is de projectontwikkelaar hiervoor verantwoordelijk.
De gemeente ziet er wel op toe dat dit netjes verloopt.
Het is duidelijk dat een supermarkt in een bouwblok een hoger rendement oplevert voor de investeerders.
En dat het de concurrentiepositie van Vomar zou verbeteren als ze zich ook in dit deel van de stad kan vestiging.
Dit is echter niet in het belang van de wijk. Integendeel. Dat is al vele malen gezegd en gezegd ....

Om wijkbewoners mee te laten doen en te zorgen voor draagvlak worden termen gebruikt als 'co-creatie' en 'ontwikkelen in samenwerking met de wijk' of 'inspelen op ontwikkelingen in de wijk'.
Ook de gemeente vraagt aan ontwikkelaars om te kijken naar 'voorzieningen' voor de wijk.
Dat gaat meestal over ontmoetingsruimtes, een sportfaciliteit, horeca.
We zijn benieuwd over welke onderwerpen bewoners kunnen meepraten en/ of meebeslissen.

Er is voor de Orionzone de verplichting voor minimaal 50% sociale woningbouw.
Voor sociale bouw was een vloeroppervlakte van minimaal 40 m2 de norm.
Om aan de grote vraag van jongeren en starters te kunnen voldoen, mag van deze norm worden afgeweken.
In de praktijk worden voor deze doelgroep woningen gebouwd van 23 - 30m2.
Dit is een keus van de ontwikkelaar.


De overige 50% is 'vrij'.
Koop- of huurwoningen in het hogere segment levert het meeste op.
Terwijl er behoefte aan betaalbare woningen, middenhuur en sociale koop.
Dat is een keus van de ontwikkelaar. Wat is het verdienmodel,

Als er werkelijk ruimte is en er geluisterd wordt, kan het een mooie reis worden.
De wijkraden kijken positief kritisch mee naar de ontwikkelingen.

Zie ook de projectpagina over de locatie Bison Bowling 

en Achtergrond van de bezwaren