Resultaat Participatie Orionzone 27feb20

Donderdag 27 februari 2020 is de Ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
Dat was spannend, omdat dan zou blijken in hoeverre er rekening gehouden is met de bijdragen van de wijkbewoners.
Tijdens het doorspreken van de visie in de Commissie Ontwikkeling op 6 februari waren er immers 21 insprekers met fundamenteel commentaar. Is hier iets mee gedaan?

In de weken tussen 6 en 27 februari is er een intense uitwisseling geweest tussen leden van de Orion werkgroep en leden van de politieke fracties.
Onder andere over wat de uitspraak 'de visie is niet in beton gegoten' concreet betekent voor de tekst in de visie.
TriasPoliticaDe ontwikkelvisie is immers kadergevend en leidend voor de volgende fasen.
Er zijn veel onderwerpen waar de wijkbewoner zich niet gehoord voelt. Om het praktisch te houden zijn de knelpunten in het oveleg met 'de politiek' terug gebracht tot 5 knelpunten. Zie https://www.sinnevelt.nl/nieuws/268-overleg-aanpassen-niet-in-beton-gegoten-visie.html

Wat betekent 'Niet in beton gegoten' concreet ?
Dat blijkt weinig tot niets te betekenen te hebben, een 'politieke uitspraak'. Bedoeld voor de televisie of om de druk er even af te halen? Om gezichtsverlies te voorkomen, te laten merken wie er de baas is, ......?  Wie het weet mag het zeggen.
Het leek er even op dat er eindelijk wel geluisterd zou worden. Dat er wel rekening gehouden zou worden met de inhoudelijke inbreng van wijkbewoners.
Maar we komen van een koude kermis thuis.
Zo leken we op het punt van de extra supermarkt op één lijn te zitten met 'de politiek': geen extra supermarkt.
De tekst in de visie hoefde alleen maar aangepast te worden.
Op verzoek is er zelfs een gedetailleerd tekstvoorstel gemaakt.
Het leek zo simpel, maar niet op alle essenties is de tekst overgenomen. In de tekst is nog steeds ruimte voor die supermarkt.
Ook de Leefbaarheid Effect Rapportage (LER) werd 'politiek weggezet' met oneigenlijke argumenten.
Amendementen van oppositiepartijen, die wel tegemoet komen aan wat wijkbewoners vragen, werden weg gestemd.

Het enige concrete is dat de tekst over de Planetenlaan wordt aangepast, dat het voorgestelde ontwerp 'indicatief' is. En dat via een verzoek/ amendement van de oppositie-partijen!
Daarmee wordt ook gekeken naar het vervallen van 200 parkeerplaatsen.

Parkeergarage: er is toegezegd dat er een 'haalbaarheidsonderzoek' wordt gedaan. Ook omdat er twijfels zijn over die haalbaarheid. De gemeente heeft immers weinig geld en in de wijken rondom is geen betaald parkeren.
De vraag of de capaciteit voldoende is, is niet concreet beantwoord. Concrete berekeningen over doelgroepen en aantallen ontbreken.
Dit onderwerp is ook benoemd via een afgelopen maand ingediende zienswijze op de nieuwe sporthal. We wachten op korte termijn een formeel antwoord van de gemeente.

Beschermd stadsgezicht: Geen toezeggingen, anders dan dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dat zal blijken in de volgende fase.

Veiligheid agv. toenemende verkeersstromen: Geen toezeggingen, anders dan dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dat zal blijken in de volgende fase. Zoals in het verkeersonderzoek van de Orionzone vermeld, is naast nader onderzoek (want gebrek aan gegevens) ook een verkeersonderzoek voor heel Haarlem nodig. Dat onderzoek wordt waarschijnlijk eind van dit jaar uitgevoerd. 

Extra supermarkt in de Orionzone blijft mogelijk (! !)
Politiek is al lastig te begrijpen voor een eenvoudige burger, maar over het gedraai om het  niet toelaten van de extra supermarkt zijn we onaangenaam verrast.
In de visietekst staat'geen  draagvlak' als argument. We hadden al op vele manieren aangegeven dat er naast 'geen draagvlak' veel meer, zwaarwegende argumenten zijn.
Niet nodig. Er is geen extra supermarkt nodig; er zijn voldoende supermarktmeters, ook als er woningen bij komen. Dat is uitgebreid onderzocht en vast gelegd in het gemeentelijke rapport 'Groei ...' van april 2019. Dat is nog geen jaar geleden!
Een supermarkt op dit punt zal verkeer de wijk intrekken.
Verkeersdrukte en veiligheid: Orionweg en Top Naeaflaan (en dit kruispunt) zijn nu al drukke doorgaande wegen en bottlenecks. Net als het kruispunt met de randweg.
Ontrekken van ruimte aan benodigde woningbouw.:
hoeveel woningen kunnen er gebeouwd worden in de ruimte van een supermart met parkeerterein?. 
Daarnaast zal het de bestaande winkels in de buurt beinvloeden, zoals de Deka markt een paar honderd meter verderop.
Deze argumenten zijn niet overgenomen in de tekst.
Zelfs een voorstel (amendement) van Jouw Haarlem voor een heldere, ondubbelzinnige tekst mbt. het schrappen van de extra supermarkt werd weggestemd.
Dit voorstel was klip en klaar. Maar werd 'weggezet' met oneigenlijke argumenten.
De coalitiepartijen hebben hier bewust hun 'macht' gebruikt om een opening te houden. 
Dat is terug te vinden in de visietekst:
Op pagina 6 is blijven staan:
‘Mocht in de toekomst een initiatiefnemer zich melden met een initiatief dat wel op draagvlak van de omgeving kan rekenen, en dat inpasbaar is op basis van het gemeentelijk voorzieningenbeleid en andere ruimtelijke criteria, dan zal de gemeente dat initiatief opnieuw afwegen.
teleurstellingEn op pagina 20 is blijven staan:
‘Dit betekent echter niet dat de komst van een nieuwe supermarkt in de zone definitief is uitgesloten. Mocht in de toekomst een initiatiefnemer zich melden met een initiatief dat wel op draagvlak van de omgeving kan rekenen, en dat inpasbaar is op basis van het gemeentelijk voorzieningenbeleid en andere ruimtelijke criteria, dan zal de gemeente dat initiatief opnieuw afwegen.

En toch is volgens de coalitie 'de dubbelzinningheid eruit gehaald'. Dat is een 'bizondere kijk op de werkelijkheid'.
Zo werkt blijkbaar op dit moment in de Haarlemse politiek. Zeggen dat je het eens bent met de wijkbewoners en dat er dus geen supermarkt komt, maar in de visietekst wel de ruimte houden zodat die er wel kan komen. Wel lijkt hiermee gagarandeert dat er in deze coalitieperiode geen extra supermarkt komt.
Politiek
LER (Leefbaarheid Effect Rapportage): niet nodig (??)
De LER is een instrument dat alle bij stadsontwikkeling betrokken partijen actuele en objectieve informatie biedt over de leefbaarheid in een wijk.
Er wordt zichtbaar gemaakt welk effect veranderingen zoals de bouw van nieuwe woningen op de leefbaarheid hebben.
De wijkbewoner wordt zo in staat gesteld zich een goede voorstelling te maken van de nieuwbouw die komen gaat met in kaart brengen van winkels, scholen, zorginstellingen, parkeren en verkeer. Dit instrument zou een uitstekende aanvulling zijn op de informatieverstrekking naar de burgers en vertrouwen geven dat de gemaakte afspraken worden gerealiseerd.
Ook het verzoek om een instrument als de LER te gebruiken is afgewezen met oneigenlijke argumenten.
'We hebben al zoiets',  is het argument. De burger wordt verwezen naar een bestaande website van de gemeente: https://www.haarlem.nl/feiten-en-cijfers/
Daar staan algemene gegevens, oa. per wijk.
Dat is iets anders als wat de LER te bieden heeft. Een LER zou heel specifiek inzicht geven in wat er in de Orionzone gaat gebeuren.
Gegevens die specifiek te maken hebben met leefbaarheid, met wat de wijkbewoners belangrijk vinden.
En de LER zien of de gemaakte afspraken worden nagekomen.
We hebben de mogelijkheden van de LER vaker aan 'de politiek',  c.q. de gekozen volksvertegenwoordigers, voorgelegd.
En aangegeven dat de bestaande website waarnaar wordt doorverwezen niet de gewenste informatie bevat.
We hebben ze attend gemaakt op websites die achtergrondinformatie geven over doel en mogelijkheden van de LER, en een informative video op Youtube: https://youtu.be/SLN2MZv6qgU 
Als onze gekozen vertegenwoordigers, toch blijven verwijzen naar de standaard statistiek website, lijkt het erop dat de transparantie/ inzichtelijkheid die een LER zou bieden, niet gewenst wordt. Tja, ..

Participatie gelukt (??)

Vanuit de gemeente en politiek wordt beweerd dat de participatie gelukt is.
De vraag of de participatie geslaagd is en hoe er wordt gekeken naar al die reacties op de digitale platforms, het grote aantal ingediende zienswijzen en nu 21 insprekers is beantwoord met 'geslaagd'. Het tweede deel van de vraag is genegeerd.
Tijdens het inspreken is door wijkbewoners over 'participatie' gezegd dat de gemeente veel inspanning geleverd heeft om dit mogelijk te maken (inloopbijeenkomsten, presentaties, mailings, website, etc. ). Maar dat er voornamelijk is geinformeerd. Dat er niet is geluisterd, dat er geen werkelijke dialoog/ interactie was.
Dat de gemeente blijkbaar niet gewend is om werkelijk de dialoog aan te gaan.
Dit werd 'politiek samengevat' met 'we kregen zelfs een compliment over de inspanning van de gemeente'.
De essentie, informeren maar niet luisteren is voor wijkbewoners geen participatie, wordt genegeerd. Trust
Er was zelfs een verzoek (amendement) van de oppositie om de hele visie van tafel te halen omdat de participatie niet goed verlopen is. 'Te veel knelpunten en verschillen van mening'.
Ook dit amendement werd weggestemd. Was het  'aftikken' van de visie belangrijker dan draagvlak van de wijkbewoners? 
'De politiek zegt 'bewonersparticipatie' belangrijk te vinden. De visie 'samen met de bewoners' vorm te willen geven.
Zie bovenstaande ervaringen.
De politiek heeft toegezegd beter te gaan luisteren in de volgende fasen.
De praktijk is dat er al veel betrokken mensen zijn afgehaakt. die vinden dat het geen zin heeft om zoveel tijd en moeite hieraan te besteden. We constateren dat ook in andere trajecten wijkbewoners afhaken.
Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.

Zie ook de Facebookpagina van de werkgroep Orionzone: https://www.facebook.com/groups/355708128555248/