Overleg aanpassen 'niet in beton gegoten' visie 24feb20

Donderdag 27 februari wordt de ontwikelvisie Orionweg/ Planetenlaan behandeld in de gemeenteraad.
De ontwikkelvisie is uitgebreid besproken in de Comissie Ontwikkeling op 6 februari.
De 21 (!) insprekers hebben hun zegje kunnen doen, dat is een democratisch recht.
Vanuit onze ervaring met 'participatie' tot nu toe, heeft niet iedereen het vertrouwen dat er werkelijk rekening gehouden wordt met de bezwaren en vragen die door bewoners naar voren zijn gebracht.
Het geeft hoop dat er door leden van de coalitiepartijen is gezegd dat 'de visie niet in beton gegoten is'.
Er er is een toezegging gedaan door de wethouder dat er te praten valt over de inrichting van de Planetenlaan.
Maar er is ook gezegd dat de visie onveranderd wordt voorgedragen aan de gemeenteraad. Geen wijzigingen in de tekst, een hamerstuk.
We hebben de ervaring dat de tekst in een rapport of studie, uitgangspunt is voor het verdere traject.
De mondelinge nuanceringen, intentieverklaringen, toezeggingen, geven geen garantie.
Over twee jaar zitten er veel andere mensen in de coalitie, die gaan uit van wat er op papier staat.
Je kunt niet vertrouwen op het geheugen en op transparantie van de processen.
Wat wij willen bereiken is dat de toezeggingen en nuanceringen ook in de visie worden gezet.
Dat kan alleen bereikt worden via moties. Die kunnen alleen opgesteld worden door 'de politiek'.
Maandag 24 februari is een gelegenheid om nog te praten met met de politieke partijen.
De werkgroep Orionzone heeft de 4 belangrijkste knelpunten op papier gezet:
- Indeling Planetenlaan: het zoveel mogelijk intact houden van de huidige indeling .
- Parkeren. Er gaan parkeerplaatsen verloren, er komt meer parkeerdruk in de wijken, is de geplande Parkeergarage voldoende?
- Bescherm stadsgezicht: als uitgangspunt nemen in de visie, zo min mogelijk aan 'knabbelen'.
- Veiligheid agv. toenemende verkeersstromen
De wijkraad van Sinnevelt heeft dat aangevuld:
- Eenduidige formulering dat 'extra supermarkt' er niet komt. De huidige formulering in de visie geeft ruimte voor een extra supermarkt.

Op 22 februari verscheen hierover een artikel in het Haarlems Dagblad:
Pas Visie aan HD22feb20Vrijdag