Ontwikkelvisie Orionzone dec 2019 vastgesteld door B&W

De Ontwikkelvisie was ter inzage gelegd en de 140 (!) reacties zijn verwerkt.
Mee op basis van de inspraakreacties zijn er enkele aanpasingen aan het ontwerp gedaan.
Het is een heel verhaal, op dit moment vallen enkele punten op:
- het aantal woningen in nu gezet op minimaal 650.
- het in haast opgestelde mobiliteitsonderzoek wordt -ondanks alle kritiek van de betrokken wijkbewoners- als uitgangspunt genomen.
- de nieuwe supermarkt is (vooorlopig) van de baan. De gemeente houdt wel ruimte voor een toekomstige supermarkt
- de Planetenlaan blijft 50 km/ uur, de bushalte lijn 2 bij Schoterhof blijft bestaan
- de noodzaak voor een Leefbaarheids rapportage (LER) wordt niet gezien. Een LER zou het ontwikkeltraject inzichtelijk en controleerbaar maken.
- in de reactie op de zienswijzen wordt niet altijd de vraag/ opmerking geplaats, maar alleen het antwoord. Daardoor is niet te zien of de vraag adekwaat is beantwoord.

Het blijven bestaan van de huidige situatie (geen extra supermarkt, Planetenlaan blijft 50 kmm/ uur) wordt niet gezien als teken dat er geluisterd is naar de bewoners.
Eerder dat de voorstellen die gedaan (wel een extra supermarkt, Planetenlaan naar 30 km/ uur) totaal niet aansloten bij de situatie.
Voor de echt belangrijke zaken zoals het gaan gebruiken van een LER en het beter bekijken van de mobiliteit in en om de wijk is tot nu toe geen gehoor.
De wijkraden zullen de stukken doornemen en besluiten welke aktie nodig is om werkelijk inbreng te hebben in de plannen.
We vinden woningbouw belangrijk én dat dit zorgvuldig wordt aangepakt.
Uiteindelijk is het onze wijk en krijgen wij te maken met de lusten en lasten.

Belangrijke documenten:
- Ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan (de door B&W goedgekeurde visie -  44 MB)
- nota van antwoord inspraakreacties (inspraakreacties en antwoorden van de gemeente)
- Document 'Vaststellen van de door B&W vastgestelde ontwikkelvisie


Hoe verder:
De ontwikkelvisie wordt voorgelegd aan de Commissie Ontwikkeling. In de planning staat de behandeling op 8 januari 2020.
De planning dat dat de visie eind januari door de gemeenteraad wordt behandeld.