NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Mailgroep burenzonnewijzer

Speciaal voor omwonenden van basisschool De Zonnewijzer is een mailgroep opgericht.
Met name de omwonenden krijgen te maken met de lasten van de uitbreiding van de school.
Doel is om elkaar snel op de hoogte te kunnen houden van wat er speelt.

Lees meer...

Informatiebijeenkomst (ver-) nieuwbouw De Zonnewijzer 11 april 2024

Op 11 april wordt door het schoolbestuur een informatieavond georganiseerd voor buurtbewoners.
Van 19.00 uur - 20:30 uur kunt u binnenlopen om informatie te krijgen en vragen te stellen over de bouwplannen en het bouwproces.


Het verdubbelen van het aantal leerlingen, de nieuwbouw (3 verdiepingen ipv. de huidige laagbouw) etc. zullen invloed hebben op o.a. de verkeerscirculatie/ -drukte en kwaliteit van de leefomgeving.
Denk alleen al aan het halen en brengen van de kinderen, de buitenschoolse opvang en verandering van het uitzicht van de woningen rond het nieuwe gebouw. 
Met name voor direct omwonenden is het belangrijk de plannen goed te bestuderen en het gesprek aan te gaan waar u knelpunten ziet en oplossingsrichtingen.

Participatie?
Tot nu toe heeft de opdrachtgever geen pogingen gedaan om input te vragen aan de omwonenden om de plannen te kunnen verbeteren of draagvlak te verkrijgen.
De omgevingsvergunning is eind vorig jaar aangevraagd. Volgens de afdeling Onderwijs is een participatietraject voorafgaand aan een vergunningaanvraag niet verplicht. 
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moeten de plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Dat maakt eventuele wijzigingen duur!
Als wijkplatform vinden wij het niet meer van deze tijd dat buurtbewoners niet bijtijds worden betrokken/ inspraak hebben bij veranderingen in hun woon- en werkomgeving. 

Naar aanleiding van vragen over de effecten van de verdubbeling van het aantal leerlingen (en begeleiders) wordt gezegd dat er niet veel zal veranderen t.o.v. de huidige situatie.
Dat zou blijken uit een verkeer-/parkeerdruk onderzoek.
Het is onwaarschijnlijk dat een verdubbeling van het leerlingaantal niet of nauwelijks effect zal hebben. Nu al doen zich regelmatig onveilige situaties voor op de haal- en brengmomenten.

Deze bijeenkomst is wellicht de laatste gelegenheid om uw inbreng te geven en invloed uit te oefenen voordat de bouwplannen definitief worden.


. Flyer infoavond Zonnewijzer 11apr24

Wijkplatform Sinnevelt krijgt vorm

Goed nieuws: het wijkplatform Sinnevelt breidt uit en wordt een stichting.

Initiatiefnemers Dick van de Schraaf en Hans Spruit zijn recentelijk bij de notaris geweest voor de oprichting van de stichting Wijkplatform Sinnevelt.
Beiden waren al lid van de Wijkraad Sinnevelt. De wijkraad is eind vorig jaar opgeheven en overgegaan naar een wijkplatform.

Gezien de aard van het wijkplatform ligt een stichting als rechtsvorm het meest voor de hand.
Een notaris is nodig om de oprichtingsakte op te stellen met daarin de statuten (= het regelement) van de stichting.
Er staan zaken in als de naam, het doel, de rechten en plichten van het bestuur en de bestemming van het vermogen als de stichting wordt ontbonden. 
De verwachting is dat het administrtieve proces binnen enkele weken wordt afgerond.

Meer goed nieuws: naar aanleiding van een flyer-actie in de wijk hebben zich twee bewoners gemeld die ook betrokken willen worden bij het Wijkplatform.

U hoort er binnenkort meer over.

Gemeente geeft publicaties rondom participatie Sportweg vrij

Op 14 november 2023 presenteerde de gemeente het concept Programma van Eisen (PvEL) voor de locatie Sportweg (Stadionplein) tijdens een bewonersbijeenkomst.
Er is gelegenheid geweest om te reageren op deze plannen.
Op 7 februari 2024 publiceerde de gemeente het verslag van de bijeenkomst en een overzicht de reacties/ opmerkingen.
U kunt deze vinden op de website van de gemeente

U kunt de documenten ook vanaf hier downloaden:
Participatieverslag Sportweg 14nov23

Opmerkingen en suggesties Informatieavond 14nov23

Nieuwbrief Ymere doet verslag van bijeenkomsten

In de februari-nieuwsbrief van Ymere wordt een verwijzing gegeven naar de website van Ymere .
Hier wordt een samenvatting gegeven van het participatieproces.Ymere participatie feb24
De inhoud van de informatieborden (download) kan worden gedownload, evenals de reactie/ tips van de bezoekers van de bijeenkomsten.

Na overleg met de gemeente kan Ymere verder met het uitwerken van de plannen.

Nieuwbouwplannen De Zonnewijzer

Door een presentatie aan de wijkraad Planetenwijk op 31 januari 2024 werd duidelijk dat de bouwplannen van de Zonnewijzer al ver gevorderd zijn.
Blijkbaar is de opdrachtgever niet op de hoogte van het gebruikelijke participatieproces en dat de Zonnewijzer in Sinnevelt ligt.

Het komt vaker voor dat bewoners pas worden geïnformeerd als een bouwplan in een vergevorderd stadium is.
Dan zijn er al veel kosten gemaakt, is aanpassen van een plan duur en

Lees meer...

Ontwikkelaar Delftlaan 327 spreekt in bij Cie Ontwikkeling

De nieuwe eigenaar van het (kantoor-) pand op de Delftlaan 321 heeft 1 februari 2024 ingesproken bij de Commissie Ontwikkeling.
Hierdoor zijn meer details van de bouwplannen openbaar geworden.
De plannen om het kantoorpand te transformeren naar 53 apartementen van gemiddeld 40 m2 en een prijs van ca. € 240.000 blijken al een tijdje klaar te liggen.
De voortgang stagneert vanwege het gebrek aan gemeentelijk capaciteit.
Het inspreken was bedoeld om steun te krijgen

Lees meer...

Sinnevelt in het ABC Museum

De wijk Sinnevelt is vanaf maart onderwerp van een expositie in het ABC Museum.
Bijna ieder jaar wordt een wijk uit Haarlem te kijk gezet.
In de wijk te kijk tentoonstellingen wordt het verleden, het heden en vooral de toekomst van een wijk uit Haarlem of de omgeving getoond.
Voor 2024 heeft het ABC gekozen om 

Lees meer...

Orionzone - Ymere kiest voor nieuwbouw

In de Orionvisie (concept november 2018, definitief februari 2020) was de verbetering van de sociale huurwoningen van Ymere opgenomen.
Eind 2023 werd aan de bewoners een plan voor nieuwbouw en gevolgen daarvan (verhuizen etc.) gepresenteerd.
Maandag 29 januari zijn de voorlopige plannen breed gepresenteerd op een informatiebijeenkomst.
Buurtbewoners waren uitgenodigd via een huis-aan-huis verspreide flyer (download).

Lees meer...

Informatiebijeenkomst Stadionplein/ Sportweg 14 november 2023

Informatiebijeenkomst Stadionplein/ Sportweg 14 november 2023 

Van 19.30 - 21.30 uur in de aula van Het Schoter

Het afgelopen jaar is door de gemeente gebruikt om na te denken over wat voor soort buurt het moet worden en hoe de buurt eruit komt te zien.
Dit wordt vastgelegd in een ‘Programma van Eisen van de Leefomgeving’, het PvEL.
Inmiddels ligt er een concept klaar dat 14 november wordt gepresenteerd aan bewoners en belangstellenden.

Lees meer...

Activiteiten Schoterhof november en december 2023

Activiteiten Schoterhof november en december 2023.

De activiteiten zijn toegankelijk voor niet-bewoners.
Er is beperkt plaats. Aanmelding via de receptie 023 512 82 00 is nodig.

Lees meer...

Ontwikkeling locatie Bison Bowling status oktober 2023

Samenvatting status 30 oktober 2023:

- de status was dat de gemeente dit jaar geen capaciteit voor dit traject heeft
- de ontwikkelaar heeft inmiddels een presentatie gegeven aan de gemeente
- het ontwerp wijkt op enkele essentiele punten af van de ontwikkelvisie (zoals maximale- en gemiddelde bouwhoogten)
- we hebben de gemeente (opnieuw) gevraagd of deze afwijkingen van de visie worden toegestaan

Het complete verhaal:

Lees meer...

Wijkkrant 117 is uit

Wijkkrant 117 is uit.
Bordevol nieuws over uw wijk!
Met vaste rubrieken 'Bouwen in de Orionzone en waar komt die straatnaam vandaag.
In deze deze editie ook aandacht voor de overgang van wijkraad naar wijkplatform en
de laatste wijkcontactavond die door de wijkraad wordt georganiseerd op 8 november.
U kunt deze en voorgaande wijkkranten downloaden vanaf deze pagina: www.sinnevelt.nl/wijkkrant/wijkkranten.html

Meer informatie over het wijkplatform vindt u op de website van de gemeente: https://haarlem.nl/van-wijkraden-naar-wijkplatforms 

Inspraak Invoering betaald parkeren en petitie tot 30 november

Waarom en hoe
Het college van burgemeester en wethouders, heeft een beleid gepresenteerd om per 2024 betaald parkeren en een bijbehorend vergunningenstelsel in elf wijken in te voeren of uit te breiden.
Het plan werd afgelopen voorjaar al aangekondigd in het coalitieakkoord, en is nu concreet gemaakt.
Het gaat over het voorrang gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk het milieu belasten en openbare ruimte in beslag nemen.
Dit betekent dat in de stad zoveel mogelijk te voet of met de fiets wordt gereisd, van en naar de stad met een steeds schoner openbaar vervoer en de auto alleen wordt gebruikt als het echt niet anders kan.
Achtergronden over het waarom betaald parkeren binnen de stad wordt uitgebreid: https://haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren
Via het menu kunt u allerlei documenten downloaden die met dit onderwerp te maken hebben.

Volgens het plan wordt er voor 11 wijken betaald parkeren ingevoerd.

Lees meer...

Terugkoppelavond perceel Bison Bowling 1 november 2022

Terugkoppelavond Bouwplannen locatie Bison Bowling 1 oktober2022

De ontwikkelaar Hoorne Vastgoed heeft een ‘terugkoppelavond’ gepland op dinsdagavond 1 oktober.
Op deze avond worden de reacties en feedback teruggekoppeld.
Het is een inloopavond, u bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Locatie: Bison Bowling
De uitnodiging is per mail verstuurd, deze vindt u hier

De ontwikkelaar zet er flink de pas in.
Op 27 september werden voor het eerst concrete tekeningen getoond en op 1 november

Lees meer...

Evaluatie bouwplannen perceel BisonBowling 27september 2022

Op 27 september 2022 zijn tijdens een 'participatie bijeenkomst' de eerste plannen gepresenteerd.
Dit was een vervolg op de ‘kennismakingsbijeenkomst bijeenkomst van 12/ 13 september.
De getoonde borden kunnen hier worden gedownload.

De wijkraden zijn onaangenaam verrast dat de ontwikkelaar zich niet houdt aan belangrijke kaders die zijn gegeven in de ontwikkelvisie Orionzone/ Planetenlaan.
De ontwikkelvisie is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlem.
Daar kan niet zomaar van worden afgeweken als het niet uitkomt.
Een argument dat de supermarkt als belangrijke kostendrager is weggevallen betekent niet dat een verkeerde inschatting op de wijk afgewenteld kan worden.

De wijkraden hebben gereageerd

Lees meer...

Participatie Bouwplannen BisonBowling 27 september

Dinsdag 27 september tussen 18.30 en 21.00 uur worden de bouwplannen voor het perceel BisonBowling gepresenteerd, zie de uitnodigingsmail.
DIt is een vervolg op de bijeenkomsten van 12 en 13 september j.l.
Hier kon kennis worden gemaakt met het projectteam van Hoorne Vastgoed, consultants en Pre Wonen.
Tevens waren er informatieborden. Download hier de presentatie van 12/ 13 september.
Update: zie ook de evaluatie van die avond: https://www.sinnevelt.nl/nieuws/331-evaluatie-bouwplannen-perceel-bisonbowling-27september-2022.html

Op het perceel komt een bouwblok met circa 150 woningen, waarvan

Lees meer...

Informatieavond Bouwplannen locatie BisonBowling 12 september

Maandag 12 september tussen 19.30 en 21.00 uur

Hoorne Vastgoed, de eigenaar van het bouwterein waar nu Bison Bowling is gevestigd heeft de plannen voor woningbouw verder uitgewerkt.
Voor omwonenden en geïnteresseerden is een informatieavond gepland op maandag 12 september 2022.

Dinsdag 13 september wordt de bijeenkomst digitaal herhaald via Teams, ook van 19.30 - 21.00 uur
De uitnodiging is eind augustus/ begin september door het communicatieburo verstuurd.

Er wordt gevraagd om u van tevoren aan te melden, door

Lees meer...

Informatieavond Bouwplannen Stadionplein/ Sportweg 6 september

Dinsdag 6 september van 19.30 tot 21.00 uur in het PartyCentrum

De gemeente Haarlem heeft plannen om 260 woningen aan de Planetenlaan/Sportweg te bouwen.
Voor omwonenden en geïnteresseerde is een informatieavond gepland op 6 september 2022.
Locatie: Partycentrum , sportweg 8
Oorspronkelijk was de bijeenkomst geplan in de bibliotheek, maar gezien het grote aantal aanmeldingen is dit verplaatst naart het Partycentrum tegenover de ingang van het Schoter.
De uitnodiging is eind augustus via een bewonersbrief verstuurd.
U wordt gevraagd

Lees meer...

Haarlemse Honkbal Week 2022 en parkeren

De Haarlemse Honkbalweek wordt gehouden van 6 juli tm 15 juli in het Pim Mullier stadion.
Begin juli verspreidde de gemeente in de omliggende wijken een bewonersbrief. (download)
HHWjul22 logo
Om parkeeroverlast zoveel mogelijk te voorkomen ìs een aantal maatregelen genomen.
Zo is een deel van de wijken aangewezen als tijdelijk vergunninggebied.
Geparkeerde auto's zonder ontheffing krijgen een bekeuring.

Lees meer...

Subcategorieën

Rssfeed homepagina

Rss Feed