NIEUWS

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat voor onze wijk interessant is.
Voor het laatste nieuws over ontwikkelingen in de Orionzone, zie de Facebook pagina van de werkgroep Orionzone

Voor achtergrondinfo, zie 'Activiteiten/ Projecten'

Als u een artikel wilt plaatsen op de website van Sinnevelt of foto's en/ of video's beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de redactie.

Een aardige nieuwspagina mbt. Haarlem en omstreken is "Nieuwsberichten van de website van de gemeente Haarlem"

Orionzone – participatie en kaders

Orionzone – participatie en kaders bij uitwerking van de ontwikkelvisie

Dit artikel geeft achtergrondinformatie over ‘participatie’ door wijkbewoners bij ontwikkelingen binnen de Orionzone. Graag uw commentaar/ aanvullingen/vragen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download dit artikel (pdf)
Als eigenaars van grond in de Orionzone willen bouwen, moeten zij zich houden aan de kaders die zijn vastgelegd in de Ontwikkelvisie Orionweg – Planetenlaan (‘Orionzone’). De visie is door de gemeenteraad van Haarlem goedgekeurd in februari 2020. Het is aan de grondeigenaren (‘initiatiefnemers’) om de volgende stap te nemen.
De initiatiefnemer is verplicht een participatieproces door te lopen. Om draagvlak te krijgen bij de belanghebbenden, zoals de wijkbewoners.

Momenteel zijn er twee initiatieven binnen de Orionzone:

* Het perceel van Bison Bowling dat is gekocht voor nieuwbouw door Hoorne Vastgoed. Hoorne Vastgoed start 24 juni met een participatietraject. Voor een overzicht, zie https://www.sinnevelt.nl/activiteitenprojecten/277-project-bison-bowling-hoorne-vastgoed.html
* Het voormalige Nova College aan de Planetenlaan 5, dat is gekocht door de ontwikkelaars Frans Ludwig & Theo Eichholtz. Het gaat hier om het ombouwen van een bestaand pand met de status 'gemeentelijk monument'. We verwachten een eerste presentatie van de plannen na de zomervakantie. Het gaat hier om het ombouwen van een bestaand pand met de status ‘gemeentelijk monument’. Een overzicht van dit project vindt u op  https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten/278-project-planetenlaan-3-en-5-nova-college.html

Naast de kaders die zijn benoemd in de ontwikkelvisie zijn er door de gemeente beleid, regels en richtlijnen vastgelegd. Ook daar zal een ontwikkelaar rekening mee moeten houden.
Ook voor deelnemers van de participatie / co-creatie is het nodig hiervan op de hoogte te zijn.
Co-creatie houdt in dat er weinig kaders zijn en gelijkwaardige partijen en samen uit willen komen.Participatie en cocreatie
Op een aantal onderwerpen zijn in de Orionzone de kaders niet ruim en het financiële belang van de initiatiefnemer dusdanig bepalend dat er geen sprake is van werkelijke co-creatie. Eerder het verkopen van een gekozen oplossing, waarbij bewoners hooguit over ‘de kleur van het behang’ mogen meepraten.
Participatie kan op vele manieren, het proces moet doorlopen worden en afgesloten met een vinkje.
Participatie kan variëren tot het informeren (ja er is geparticipeerd, want we hebben verteld wat er gaat gebeuren), tot het serieus nemen van de bewoners over wiens leefomgeving het gaat en deze een bepalende stem geeft bij het kiezen van oplossingen.

Kan je werkelijk meebeslissen bij keuzes die diep ingrijpen op de leefomgeving van omwonenden of zelfs de hele wijk?

Een opsomming van Kaders van de Ontwikkelvisie mbt. de nieuwbouwplannen van de initiatiefnemers:

Woningbouw en voorzieningen

Algemeen: Haarlem heeft o.a. vastgelegd dat nieuw te bouwen woningen moeten voldoen aan de 40-20-20 verdeling. Minimaal 40% sociaal, 20% middelduur, 20 % hogere segment. Voor Sociale huurwoningen ligt momenteel de grens op ca 750,- per maand, sociale koop is tot € 200.000,-

Voor de Orionzone is dit aangepast tot 50% sociale huur en 50% vrij te bepalen. Voor de Planetenlaan 5 geldt deze restrictie niet.

In een woonstudie van de gemeente is onderzocht welke doelgroepen vraag uitoefenen naar wonen in Haarlem en welke leefstijlen hieraan verbonden zijn. Deze studie (en diverse andere onderzoeken) geven een nauwkeurig beeld van woningzoekenden en kansen. Het is niet zinvol als een initiatiefnemer wijkbewoners vraagt naar de woonbehoefte, tenzij de initiatiefnemer woningen kan reserveren voor wijkbewoners.

Algemene kaders en suggesties:

 • - Mogelijkheden voor doorstroming uit een grondgebonden woning naar een comfortabel appartement
 • - Ruimte voor vernieuwing van woon-zorgconcepten voor ouderen
 • - Toevoegen van woonclusters voor bijzondere doelgroepen
 • - niet alleen nieuwe woningen realiseren maar een mix van wonen en werken.
 • - Aanbevolen wordt gemiddeld 15% ontwikkelruimte te reserveren voor buurtgerichte-, economische- en maatschappelijke functies.
 • - Er is ruimte nodig voor gezondheidscentra
 • - Realisatie van flexplekken en bedrijfsverzamelgebouw
 • - Toevoegen van plekken die kunnen functioneren als ontmoetingspunt voor de wijk
 • - Toepassen van Duurzame en circulaire technieken voor energievoorziening moeten worden toegepast

Specifiek voor de locatie Bison Bowling:

De hof op de plek van de huidige Bison Bowling krijgt een woonkarakter en is langs de Orionweg en aan de Herman Gorterlaan maximaal vier lagen hoog. Op de hoek met de Randweg is ruimte voor een hoekaccent van maximaal zeven lagen aflopend naar vijf bouwlagen richting de bestaande flats langs de Delftlaan met dezelfde hoogte.

Voor zover bekend is in het oorspronkelijke plan van Hoorne Vastgoed de onderste laag van het gebouw (in ‘de plint’) bedoeld voor een Vomar supermarkt van 1600 m2 en commerciële voorzieningen (winkels, praktijkruimtes) van ruim 200m2. Met daarboven 100 woningen van gemiddeld 60-70m2. In samenwerking met Elan Wonen wordt 50% sociale woningbouw gerealiseerd. De supermarkt is uit de visie geschrapt, in die 1600 m2 kunnen heel wat woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen gebouwd worden ! Die supermarkt zou veel geld opgeleverd hebben en was een ‘kostendrager’ voor dit project. Het ‘verdienmodel’ moet dus aangepast worden. De prijzen van grond en woningen zijn sinds de aankoop door Hoorne in 2017 enorm gestegen. Hoorne Vastgoed is een financieel gedreven organisatie, het is de vraag met welk rendement genoegen wordt genomen.

Groen en Ecologie

 • - Orionweg, Planetenlaan en Delftlaan maken deel uit van de Hoofdbomenstructuur
 • - Om hittestress tegen te gaan, worden daar waar mogelijk groene en waterrijke plekken toegevoegd
 • - Behoud groen zo veel mogelijk. Waar groen verdwijnt voor een ontwikkeling, deze minimaal te compenseren binnen de ontwikkelzone. Maak waar dat mogelijk is ruimte voor het toevoegen van extra groen.
 • - Gebouwen kunnen bijdragen aan het groen, bijvoorbeeld met groene gevels en daken
 • - Fysiek duurzaam bouwen dat wil zeggen waar mogelijk circulair, demontabel, modulair en met materialenpaspoort.
 • - Functioneel duurzaam bouwen dat wil zeggen gebouwen moeten zo ontworpen worden dat ze later ook een andere functie kunnen herbergen.
 • - Mee-ontwerpen van voorzieningen voor energietransitie en klimaatadaptatie in de bebouwing en de openbare ruimte. Ruimte reserveren in gebouwen voor toekomstige aanpassingen van energie-infrastructuur.
 • - Dakoppervlak gebruiken voor duurzaamheidsambities (niet alleen voor eigen gebruik)
 • - Capaciteit van de ondergrond zorgvuldig benutten
 • - Toepassen van duurzame en circulaire technieken voor energievoorziening. Warmtevoorziening kan mogelijk een overschot hebben en daarmee een bijdrage leveren aan de warmtevoorziening in de omgeving

Mobiliteit en Parkeren

- De Westelijke Randweg zelf zal drukker worden. Deze gebiedsontsluitingsweg bereikt wel zijn maximale capaciteit, en hetzelfde geldt voor de kruising met de Orionweg
- De kruisingen van de Orionweg/Randweg en Planetenlaan/ Rijksstraatweg Jan Gijzenkade zijn in de huidige situatie al zeer druk. De kruising van de Orionweg met de Randweg zit in de bestaande situatie al op 99% van de beschikbare theoretische capaciteit.
- De Orionweg gaat nog sterker als ontsluitingsweg functioneren en wordt vooral buiten de spitsuren een stuk drukker.
- De Orionweg maakt deel uit van een fietsnetwerk en is een regionale foetsroute. (Er komt meer ruimte voor de fiets)
- Er moet meer ruimte en veiligheid komen voor de fietser en voetganger.
- De middenberm van de Orionweg met bomen maakt onderdeel uit van de hoofdbomenstructuur in Haarlem.
- De fietsoversteek over de westelijke randweg kan verbeterd worden.
- Parkeerbeleid: parkeerbehoefte moet op de eigen kavel opgelost worden
- Mogelijkheid minder parkeerplaatsen dan de norm indien de doelgroep of het geboden mobiliteitsconcept leidt tot een kleinere behoefte aan parkeerplaatsen
Een belangrijke bron van infoprmatie is het definitieve rapport van het verkeersonderzoek van Mobycon Moby, download Mobiliteitsonderzoek onderzoek (pdf, 27mB)

Opm. bij ontwikkeltrajecten zie je vaak dat er op allerlei manier wordt geprobeerd het aantal parkeerplaatsen voor auto’s omlaag te brengen. Parkeerplaatsen leveren immers geen geld op!
Haarlem kent parkeernormen per doelgroep. Er wordt gestuurd met sociale woningbouw/ starterswoningen (doelgroep met minder autobezit), aanbieden van deelauto’s, deelscooters, etc.

Locatie Bisonbowling - Wijkraden vragen de politiek afspraak GEEN supermarkt na te komen

De wijkraden hebben op 3 juni 2021ingesproken bij de Commissie Ontwikkeling.
Deze Commissie houdt zich bezig o.a. bezig met stedelijke ontwikkeling, zoals de nieuwbouw in de Orionzone.
Bij dit inspreken  hebben we de Commissie gevraagd of de besluiten die genomen worden in deze Commissie, serieus genomen

Lees meer...

Locatie Bisonbowling - Hoorne houdt vast aan supermarkt, wijkraden participeren niet mee

Wijkraden bekijken veranderingen in de wijk vanuit het belang van de wijk en bewoners.
Wijkraden nemen graag deel aan initiatieven als dit bij kan dragen aan de kwaliteit van wonen en werken in de wijk.

Vorige week ontvingen de drie wijkraden een uitnodiging om met één vertegenwoordiger deel te nemen aan een interactieve workshop gericht op het mobiliteitsvraagstuk ter voorbereiding van de co-creatie sessies mobiliteit voor de ontwikkeling van Orion400.
De wijkraden hebben besloten niet deel te nemen omdat er geen vertrouwen is in het particpatieproces.

Een citaat uit het antwoord van de wijkraden aan de projectgroep Orion400:

‘De wijkraden Sinnevelt, de Krim en Planetenwijk gaan niet deelnemen aan deze workshop.
Een belangrijke reden is dat we geen vertrouwen hebben in het voorgestelde participatieproces.
De initiatiefnemer heeft nog steeds de intentie om een supermarkt te vestigen op deze locatie.
Dat is de afgelopen week gebleken tijdens het overleg dat wijkraden met Hoorne Vastgoed hadden in Uitgeest.
De uitkomst van het voorgaande participatieproces waar honderden bewoners aan deelnamen was duidelijk: geen extra supermarkt.
Ook de gemeenteraad was duidelijk in haar vaststellingsbesluit: geen extra supermarkt.
Bij herhaling hebben we gezegd graag te willen samenwerken in een zoektocht naar een gedragen invulling van de ruimte op die locatie.
Met als uitgangspunt dat uitkomst van de voorgaande bewonersparticipatie wordt gerespecteerd.

De initiatiefnemer heeft veel ervaring met ontwikkelprojecten.
Er is nu al voldoende informatie beschikbaar voor de initiatiefnemer om een plan te maken en dat voor te leggen aan bewoners en wijkraden.
We wachten met spanning af.

Stemmen op naam nieuwe sporthal tot 21 juni 2021

Zoals u weet komt er naast het Schoter Lyceum een nieuwe sporthal. naam sporthal mei21
Deze sporthal moet natuurlijk een naam krijgen.
Inwoners van Haarlem hebben de gelegenheid gekregen om een naam te bedenken voor deze sporthal.
De nieuwe sporthal wordt vanaf 2022 thuisbasis voor de volleybalclub Spaarnestad en ook de leerlingen van het Schoter Lyceum gaan hier sporten.
Voor de jury was het niet een eenvoudige klus want waar voor te gaan.
Na rijp beraad en argumentatie is er gekozen voor de volgende namen:
* Sinnevelt Hal (duidelijke verwijzing naar de wijk)
* Ed Koper Hal.
Inzending van kleinkinderen die aangeven dat opa 30 jaar lang voorzitter is geweest van volleybalclub “ Die Raeckse” waaruit de volleybalclub Spaarnestad is ontstaan.
Bij vele wedstrijden actief geweest als scheidsrechter. Schoolvolleybal Haarlem is door hem opgezet en tevens is hij ereburger van Haarlem.
80 jaar in Haarlem gewoond waarvan 50 jaar in onze wijk Sinnevelt en wat ze niet verteld hebben: opa is ook een actief wijkraadslid geweest gedurende vele jaren voor de wijk Sinnevelt.
* Bavo Hal : Haarlem staat bekend als de Bavostad vanwege de 2 prachtige kerken. Naam is kort maar duidelijk.
* Yvonne van Genniphal: Schaatskampioene , geboren en getogen in Haarlem Noord. Won 3 gouden medailles in 1988 in Galgary.

Aan U de keuze: u kunt Uw stem tot 21 juni a.s uitbrengen op www.haarlem.nl/sporthal


De bouw van de sporthal is inmiddels in volle gang.
De planning is dat de hal in december 2021 klaar is.
Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina van de gemeente: Sportweg nieuwbouw sporthal.

Publicatie Verkeersbesluit mr. Jan Gerritszlaan - Willem Klooslaan

Verkeersbesluit mr. Jan Gerritszlaan - Willem Klooslaan

Met het vervangen van de riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan en de Willem Klooslaan wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Vanwege de ingrijpende veranderingen in de verkeerssituatie is een ‘verkeersbesluit’ nodig. Dat besluit is op 3 mei 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Er is 6 weken de tijd om een zienswijze te geven.

Lees meer...

Locatie Bisonbowling - Antwoorden op vragen aan de wethouder

De vragen die door de PvdA zijn gesteld aan wethouder Roduner tijdens het vragenuur op 22 april, zijn beantwoord.
Het complete verhaal van vragen, antwoorden en enkele opmerkingen van de wijkraad:

Lees meer...

Locatie Bisonbowling – vragen aan de wijkraden

Locatie Bisonbowling – vragen aan de wijkraden
Vorige week zijn er door Hoorne Vastgoed twee (digitale) bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd.
Op deze ‘aftrapsessies’ werd onder meer uitgelegd wat er de komende tijd gaat gebeuren.
En hoe belangrijk de mening van de wijkbewoners is

Lees meer...

Locatie Bisonbowling - vragen aan de wethouder over starten participatie

Vragen over het starten van de participatie locatie Bisonbowling (Hoorne Vastgoed)
De start van het participatietraject voor de locatie Bisonbowling in relatie tot de Orionzone als geheel roept bij de PvdA fractie vragen op.
De vragen zullen 22 april mondeling worden gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, dhr. Roduner, voorafgaand aan de raadsvergadering (start 18:30 uur).
De vragen gaan o.a. over de rol van de gemeente in het het participatieproces gedurende het initiatief van Hoorne Vastgoed op de locatie van Bisonbowling.
Of zo'n proces overgelaten kan worden aan de ontwikkelaar. Worden de belangen van de wijkwoners voldoende gewaarborgd, of wordt de wijk 'overgenomen' door

Lees meer...

Buren van Bison Bowling verenigen zich

Vereniging van direct omwonenden, de buren van Orion400
Door de nieuwe eigenaar van het stuk grond waar nu Bison Bowling is gevestigd worden plannen gemaakt voor nieuwbouw.
Daar krijgt de hele wijk mee te maken.
En met name de bewoners van de woningen rondom Bison Bowling.
Zij krijgen immers de meeste overlast!

Lees meer...

Nieuwsbrief Orionzone april 2021

Er zit beweging in de Orionzone.
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze buurt is door de wijkraden van Sinnevelt, De Krim en Plantenwijkeen een nieuwsbrief gemaakt.
Deze wordt in het weekend van 10/11 april bij de bewoners bezorgd.
U kunt

Lees meer...

Locatie Bison Bowling - Wijkraden in gesprek met Hoorne Vastgoed 23maart2021

De wijkraden van Sinnevelt, Planetenwijk en de Krim waren door Hoorne Vastgoed uitgenodigd voor een gesprek op 23 maart.
Hoorne Vastgoed is de nieuwe eigenaar van het perceel waar Bison Bowling is gevestigd.
Hoorne vastgoed realiseert woningbouw vaak in combinatie met een Vomar supermarkt.
Het gesprek in twee zinnen:
1. Fijn om kennis te maken en we hopen op een goede samenwerking.
2. Er zijn woningen nodig, geen extra supermarkt !

Hoorne Vastgoed is bezig

Lees meer...

Gemeente: geen reden voor zorgen over extra supermarkt in de Orionzone

Gemeente: geen reden voor zorgen over extra supermarkt in de Orionzone

Er is geen reden om ons zorgen te maken over gemeentelijke initiatieven rondom een extra supermarkt in de Orionzone. Dat is de uitkomst van antwoorden op onze brief naar wethouder Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling) .

Lees meer...

Planetenlaan 5 (Nova College) verkocht

Planetenlaan 5 (Nova College) verkocht

Het perceel van het voormalige Novacollege aan de Planetenlaan 5 Haarlem Noord is in augustus 2020 verkocht. Veel omwonenden en andere wijkbewoners zijn benieuwd wat er nu gaat gebeuren met het pand. Via de gemeente hoorden we dat architectenbureau Hulsker in opdracht van de eigenaren betrokken is bij de aankoop en de planning voor vernieuwing. Samen met de wijkraad Planetenwijk hadden we half september een gesprek met de architect Heiko Hulsker.

Heiko heeft vaker samengewerkt met de nieuwe eigenaren, Frans Ludwig & Theo Eichholtz. Zij kochten al eerder een aantal panden in en rondom Haarlem. Zoals Het zijn investeerders die beleggen voor de lange termijn. Ze zetten in op het bouwen en verhuren van appartementen in het midden- en hogere segment. Appartementen van 45 – 60 m2 met een huur van 800 – 1200 euro. Gericht op

Lees meer...

Zou u ook graag zonnepanelen willen, maar niet op het eigen dak?

Inwoners van Haarlem Noord en Bloemendaal kunnen nu investeren in zonnepanelen op een deel van de kassen en bedrijfsgebouwen van de Haarlemmer Kweektuin. kweekzon
Ideaal als je zelf geen panelen op je eigen dak kan of wil leggen.
KweekZon coöperatieve energie is een buurtinitiatief.
U wordt lid en investeert mee. KweekZon doet de rest: aankoop, installatie en onderhoud.
Jaarlijks ontvangt u de netto opbrengsten.
Gedurende 15 jaar kunt u

Lees meer...

Pas op: oplichters actief in de wijk

Er zijn oplichters actief in onze buurt.
Er wordt aangebeld door een keurige persoon.
Die vraagt of ze dakwerkzaamheden voor je kunnen doen.
Dakgoot schoonmaken, dakpannen repareren, schoorsteen, etc.
Het werk wordt niet of deels gedaan en er volgt een forse rekening.
Soms wordt een voorschot gevraagd.
Dit gebeurt met name bij oudere, kwetsbare bewoners.
Recentelijk hebben de oplichters toegeslagen in de Krim en op de Zanenlaan.
Let op en waarschuw anderen !
LetOpOplichtersActief inonzewijk.jpg

Lees meer...

Hoorne Vastgoed zet 'Stadsmakers' in voor de Orionzone

Hoorne Vastgoed heeft in 2018 het perceel van Bison Bowling gekocht.
Het oorspronkelijke plan van Hoorne was om daar woningen te bouwen boven een (Vomar) supermarkt.
Het vestigen van een supermarkt stuitte op veel weerstand van bewoners en is uiteindelijk in maart 2020 afgewezen door de gemeenteraad.
Het ziet ernaar uit dat er wordt geprobeerd om die extra supermarkt alsnog in onze wijk te krijgen.

Lees meer...

Planetenlaan 3 en 5 aangewezen als gemeentelijk monument

B&W hebben 8 september besloten het schoolcomplex aan de Planetenlaan 3 en 5, aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Dit is gebeurd op grond van de aanwezige architectuur- en cultuurhistorische waarden.
In de periode dat het besluit ter inzage lag zijn er een aantal zienswijzen ingediend door de eigenaar, het Novacollege.
Begrijpelijk omdat de locatie wordt verkocht en de marktwaarde

Lees meer...

De Projectenpagina is bijgewerkt

Het laatste nieuws staat in de rubriek 'Nieuws'.
Een overzicht met samenvattingen en de stand van zaken van activiteiten en projecten in Sinnevelt vind u op de projectenpagina.

Orionzone - status juli 2020

Orionzone – hoe verder ?

Eind februari van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkelvisie voor de Orionzone.
In de volgende fase wordt de visie uitgewerkt tot een ontwikkelstrategie voor de komende jaren.
Een overzicht van de ontwikkellocaties, eigendom, aantal woningen, maximale

Lees meer...

Hulp bij geldzorgen

Hulp bij geldzorgen?

Bericht van de gemeente Haarlem:

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen. 
Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen.
Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past?
Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent.
U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Lees meer...

Subcategorieën