Bestemming schoolgebouw Louis Couperusstraat (voormalige dependance van De Zonnewijzer)

Februari 2018
De school heeft zonder enig overleg een aantal veranderingen aangebracht in de omgeving.
Zo is een materiaalhok neergezet op de plaats waar voorheen de tafeltennistafel stond.
Het hek van het voetbalveld is vernieuwd, verhoogd en doorgetrokken tot rondom de openbare speeltoestellen.
Omdat dit openbare ruimte is, heeft dit weerstand en vragen opgeroepen bij de bewoners.
We hebben de school om reactie gevraagd, maar het antwoord gaf geen opening voor een gesprek.
Daarop heeft de wijkraad de gemeente vragen gesteld over de grenzen van de openbare ruimte en hoe deze verandering tot stand gekomen is.


Januari 2018schoolgebouw
Sinds 1 januari wordt de school gebruikt door basisschool De Verbeelding.
Voordat de school in het gebouw trok heeft er een flinke opknapbeurt plaatsgevonden.
Zo zijn onder andere ramen vervangen en de buitenkant geschilderd.
Het muurtje rondom de speeltoestellen is opnieuw gevoegd.
Op de wijkcontactavond in oktober gaven vertegenwoodigers van de school een presentatie waarin werd verteld over het doel en de opzet van deze nieuwe leervorm.
In de wijkkrant van december 2017 staat een artikel over de school.

Het Schoter heeft tot half 2017 gebruik gemaakt van enkele schoollokalen. De Daaf Gelukschool maakt nog steeds gebruik van het gebouw.

juni 2016
Omdat informatie uitbleef heeft de wijkraad het initiatief genomen. Vrijdag 26juni is een gesprek gevoerd met de rectoren van Het Schoter en de Daaf Gelukschool over het gebruik van het schoolgebouw.
Zoals het er nu voor staat zullen het komende schooljaar 4 klassen door het Schoter gebruikt gaan worden. De 2e en 3e klassers wisselen in de lunchpauze van locatie. Voor deze leerlingen zijn ongeveer 100 stallingplaatsen voor fietsen nodig.
Tevens komen er 2 klassen van de Gunningschool, locatie Daaf Geluk. Deze kinderen verzamelen bij school en lopen onder begeleiding naar de dependance.
Naar verwachting duurt dit één jaar. De verwachting dat er het jaar daarna (schooljaar 2017-2018) weer een basisschool in gaat komen.
Het bestuur van het openbaar basisonderwijs wil de locatie niet opgeven gezien de groei van het aantal leerlingen in het basisonderwijs in Haarlem-Noord.
Het lijkt erop dat niet alles goed geregeld is, zoals de fatsoenlijke rekken voor de fietsen. Om fietsen-chaos te voorkomen en (weer)aan te dringen dat de omwonenden geinformeerd worden, nemen we contact op met de gemeente.

mei 2016
Het schoolgebouw staat al geruime tijd leeg. Het speelplein aan de achterkant van de school wordt niet meer gebruikt door scholieren en heeft inmiddels ander publiek aangetrokken, ook uit andere wijken. Er wordt regelmatig door kinderen op het dak van de school gelopen en kinderen zijn een paar keer zelfs in de school geweest via een geforceerd raam. Handhaving, politie en het beveiligingsbedrijf van de school zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
Het is onzeker of de Schoter erin komt. We hebben nog niets gehoord en er hebben nog geen werkzaamheden/ verbouwingen plaatsgevonden. We gaan dit weer aankaarten bij de gemeente.

Oktober 2015
Tijdens de jaarvergadering op 14oktober was ook de wethouder, hdr. Snoeks aanwezig.  Hij bleek goed op de hoogte van zaken die in
onze wijk spelen. Over het schoolgebouw vertelde hij dat deze locatie volgend schooljaar (vanaf augustus) gebruikt gaat worden door de Schoter Scholengemeenschap, die er een paar klassen in gaat onderbrengen. Dit nieuws gaf aanleiding voor wat vragen van de
aanwezigen die zich zorgen maken over mogelijke overlast door leerlingen tijdens leswisselingen en vrije uren.
Dhr. Snoeks zegde toe dat dit traject zorgvuldig zal worden aangepakt en dat de omwonenden worden betrokken.
De wijkraad zal contact opnemen met de rector van genoemde school om aandacht te vragen voor de zorgen van de bewoners.

9feb15
Waarschijnlijk gaat de school aan het eind van dit jaar verhuizen. 
De Zonnewijzer gaat gebruik maken van het gebouw waar voorheen de Albert Zweitserschool was gevestigd.
Dat gebouw ligt aan de Planetenlaan, tegenoverhet zwembad. De verwachting is dat in november de nodige verbouwing afgerond is.
Dit geeft in ieder geval meer duidelijkheid over de planning.
Vraag die belangrijk is voor omwonenden : wat gebeurt er dan met het gebouw?
Die vraag is onderdeel van het regelmatige overleg dat de wijkraad heeft met de Gemeente.

juni 2014

In juni is de wijkraad benaderd door een wijkbewoner met een dochter op de basisschool de Zonnewijzer met de vraag of wij weten wat er gaat gebeuren met de dependance aan de Louis Couperusstraat. De school heeft de ouders meegedeeld dat de dependance na de zomer niet meer zal worden gebruikt.
Dit bericht was voor de wijkraad aanleiding om contact met het schoolbestuurop te nemen, de site van de Zonnewijzer te bezoeken en het bestemmingsplan te raadplegen. Dit laatste om te kijken wat er mogelijk is als het gebouw leeg komt te staan. Dit is met name belangrijk voor de omwonenden in de Louis Couperusstraat, Henri Borelstraat, Marcellus Emantsstraat en Herman Robbertstraat)

De informatie die wij ophaalden leidde tot het schrijven van een brief aan de gemeenteraad. Omdat de onzekerheid groot blijkt bij een aantal omwonenden en wij als wijkraad constateren dat er in onze ogen niet erg helder gecommuniceerd is over het bestemmingsplan toen dit in de wijk werd gepresenteerd.

De volledige brief: brief aan de gemeenteraad van Haarlem

Er is contact opgenomen met een aantal raadsleden die op 19 juni, nog net op tijd voor het zomerreces van de gemeenteraad schriftelijke vragen hebben gesteld in de commissie Samenleving, waarin onderwijsonderwerpen aan de orde worden gesteld. Aan wethouder Merijn Snoeks is gevraagd wat de toekomstplannen zijn. De wethouder heeft geantwoord dat de toekomst nog niet duidelijk is. Zo spoedig mogelijk zal hij de commissie informeren.

In de commissie Ontwikkeling, die gaan over bestemmingsplannen en nieuwe ontwikkelingen in de stad zijn de vragen ook gesteld, gebaseerd op de tekst van de wijkraad.

Het bestemmingsplan is een zogenaamd consoliderend plan, dat betekent dat in principe de bestaande situatie uitgangspunt was bij het opstellen van dat plan. Wel worden nieuwe ontwikkelingen sinds het vaststellen van het voorgaande plan verwerkt. Een voorbeeld: het bouwen van Spaernhoven aan de Karel Doormanlaan. Als er grote wijzigingen mogelijk worden gemaakt in een nieuw plan, dan moet dat in de toelichting van het plan staan. In onze brief kunt u lezen waarom wij menen dat bij het nu geldende plan deze regel is geschonden. Zie ook het Bestemmingsplan Sinnevelt

De wijkraad wordt door raadslid Marceline Schopman op de hoogte gehouden van de communicatie tussen wethouders en de twee commissies. Zij heeft aangegeven dat nu intensiever dan voordat de vragen werden gesteld, de interne afweging bij de afdeling Onderwijs worden gevolgd. Om te weten wat de toekomstplannen zijn wordt door haar in de commissie Ontwikkeling de vinger aan de pols gehouden.

Inmiddels weten we dat het komend schooljaar toch nog twee groepen acht in de dependance blijven. Het hoofdgebouw van de Zonnewijzer blijft in onze wijk met een grote dependance in de voormalige Albert Schweitzerschool aan de Planetenlaan. Of er nog van een andere school klassen aan de Louis Couperusstraat worden ondergebracht is nu nog niet bekend.

Als eerste reactie op de brief van de wijkraad is een brief ontvangen dat door de zomervakantie de beantwoording op onze brief pas na de zomer zal plaatsvinden.

We houden u op de hoogte van nieuwe informatie via deze site.
Indien het nodig is zullen wij ons beraden of andere vormen van communicatie nodig zijn.

schoolgebouw