Herinrichting Schoterbos

De inrichting van het park was verouderd en er was veel achterstallig onderhoud.
Zo waren er problemen met de waterhuishouding, de staat van het groen en loop- en fietspaden. 
Er werd al vele jaren over gesproken, begin 2011 heeft het college van B&W ingestemd met de startnotitie.

In het oorspronkelijke plan was het groot onderhoud verdeeld over meerdere fasen.
In de loop van het uitvoeren van fase 1 is besloten de resterende werkzaamheden te beperken en uit te voeren in één volgende fase.
In de 1e fase zijn een deel van het groen, de paden en de waterhuishouding aangepakt.
In de vervolgfase worden o.a. de overige fiets- en voetpaden

aangepakt.
Zie ook de gemeentelijke website: www.haarlem.nl/schoterbos

Status juni 2020
Direct na fase 1 is begonnen met de voorbereidingen voor de vervolgfase, zie het nieuwsbericht
Na een inspraakperiode is eind mei het definitieve ontwerp vastgesteld. TekeningSchoterbosFase2
Voor gedetaileerde informatie, zie de  de gemeentelijke website .

Status juni 2019
De 1e fase van het groot onderhoud van het Schoterbos is afgerond. Dat is op 18 juni feestelijk gevierd met de projectgroep, wijkbewoners, aannemer Dura Vermeer en wethouder Snoek.
Er is meer open water aangelegd. Er is een groot open eiland in het park gekomen met daarop de Schotertuin, schooltuinen en Ecosol.
Met de grond die voor het water is uitgegraven, is een heuvel gemaakt.

Status juni 2018
Op verzoek van de redactie van de wijkkrant schreef Noor Hogeweg, de omgevingsmanager van Durta Vermeer over de stand van zaken.
De rapportage is gepubliceerd in wijkkrant 105 (begin juli). De oorspronkelijke brief vindt u hier.

Maart/ april 2018
14 maart was er de officiele starthandeling van de werkzaamheden.
Om praktische redenen waren de werkzaamheden waren al eerder gestart.
Het kappen van de populieren langs het doorgaande fietspad gaf veel commotie, tot een ingezonden brief in de krant.
In de wijkkrant 104 (april) staat een artikel van de projectleider Wimmie Hengst waarin wordt uitgelegd waarom de bomen zijn gekapt.
Het volledige verhaal vindt u hier.

Maart 2017
Het definitief ontwerp is door het college van burgemeesten en wethouders vastgesteld.
Het ontwerp en de kredietaanvraag worden besproken in de Commiise Beheer en in de gemeenteraad.
Belangrijke documenten zijn oa. het definitief ontwerp fase1, de definitieve ontwerp plantekening, het defnitieve ontwerp beplantingsplan, het Participatie- en inspraakdossier en de inspraaknotitie VO


Oktober 2016
Op zaterdag 22 oktober is een voorlichtingsmiddag in het park voor buurtbewoners en andere parkbezoekers.
De ontwerpers geven dan een toelichting op het VO. Ze doen dat met een rondleiding door het park.
Er zijn twee tijden: van 11.00 - 12.00 uur of van 13.00 - 14.00 uur. Verzamelen bij de zandbak.

Op 11 oktober is het voorlopig ontwerp (VO) fase 1 vrijgegeven voor inspraak. Zie ook de bijbehorende brief.
De inspraakperiode loopt van maandag 17 oktober tot en met zondag 27 november.
Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het VO indienen per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post via Gemeente Haarlem, t.a.v. mevrouw W. Hengst, Postbus 11, 2003 PB Haarlem

Het VO ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
Informatie op de website van de gemeente: www.haarlem.nl/groot-onderhoud-schoterbos

Status eind augustus: brief Wethouder Sikkema over de status van de aanpak (29 augustus)

10juli2016
Wimmy Hengst is toegewezen als procesmanager. We kregen 10 juli 2016 de volgende mail:

Het Schoterbos heeft achterstallig onderhoud en een probleem met wateroverlast.
Mede in het kader van de bestaande Gebiedsvisie Schoterbos/ Jan Gijzenvaart (2012) wil de gemeente de wateroverlast aanpakken en groot onderhoud uitvoeren

De gemeente heeft Buro Sant & Co, landschapsarchitectuur opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen.
Voordat zij dit plan gaan opstellen, zullen zij met de (toekomstige) organisaties in het park de wensen en eventuele mogelijkheden in kaart brengen.
Namens Buro Sant & Co neemt Karen Voors binnenkort hierover contact met u op.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht,
Vriendelijke groet,
Wimmy Hengst
Procesmanager Schoterbos
Gemeente Haarlem | Gebiedsontwikkeling en Beheer

Het is vlak voor de grote vakantie. We zijn benieuwd.
Als achtergrond voor het aanpakken van de wateroverlast is het rapport intergraal waterplan Haarlem 2014 beschikbaar.


Juli 2015
Het Schoterbos wordt opnieuw ingericht. Hiervoor wordt door de gemeente een bestemmingsplan gemaakt. De wijkraden van Sinnevelt en Delftwijk Waterbuurt zijn hierbij betrokken. Vooruit lopend op het plan wordt het noodzakelijke onderhoud gepleegd.


Voorgeschiedenis: Op 11 januari 2011 is door de gemeente een druk bezochte 'participatiebijeenkomst'  gehouden waar het voorlopig ontwerp van de gebiedsvisie is besproken. Een is een kort verslag en een samenvatting van de ideeen van de bewoners gemaakt. Een opsomming van alle bewonersreacties: Schoterbos_reacties280211.

De tweede bijeenkomst vond plaats op 4 april 2011. Hiervan is een verslag gemaakt.
De gebiedsvisie is verder uitgewerkt en begin juli 2012 hebben BenW besloten om het document vrij te geven voor inspraak. De commissie Ontwikkeling heeft hier 12 juli mee ingestemd. 

De inspraakavond (voor omwonenden/ betrokkenen) is gehouden op maandag 17 september 2012.
Er kon tot twee weken na de inspraakavond (= tot 1oktober) schriftelijk worden gereageerd op het plan.

Achtergrondinformatie: het collegebesluit en de gebiedsvisie van 3 juli 2012 (10MB) 

Een stukje over inspraak uit het collegebesluit:

Inspraakperiode
Na instemming door het college start de inspraakperiode. Tijdens de zes weken
durende inspraakperiode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening geven.
Halverwege de inspraakperiode volgt een informatiebijeenkomst waar de inhoud
van de ontwerp gebiedsvisie gepresenteerd wordt. De bijeenkomst geeft
belanghebbenden de mogelijkheid vragen te stellen en hun mening te geven.
Na de inspraakperiode worden alle inspraakreacties verzameld en verwerkt. De
zienswijzen kunnen eventueel tot een aanpassing van de gebiedsvisie leiden.
Uiteindelijk wordt het resultaat als gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart ter
vaststelling aan de raad aangeboden.
Vervolg
Na vaststelling van de gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart kunnen de
deelgebieden apart worden uitgewerkt.


De achtergrond vind u beschreven op de website van de gemeente: gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenzonde

Presentaties, verslagen, rapporten en andere documenten vind u op de website van de gemeente onder Projecten stadsdeel Noord