Ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan


Achtergrond
De afgelopen jaren (coalitieperiode 2017 tm 2021) had de gemeente Haarlem om 10.000 nieuwe woningen te bouwen tm 2025. Om dit te kunnen realiseren zijn indertijd 8 'ontwikkelzones' gekozen, de Orionzone is één van.
Het plan is om in het gebied langs de Orionweg en Planetenlaan minimaal 600 nieuwe woningen te bouwen.
De eerste aanzet is gegeven in de StartnotitieOntwikkelzoneOrionweg_Planetenlaan van 22jun18
In dit document staan aanleiding, het gewenste resultaat, de uitgangspunten en het proces beschreven.
Op de website https://www.haarlem.nl/orionzone/ vindt u de gemeentelijke informatie. Door bewoners is een pagina op Facebook geplaatst.

Het proces
Woningbouw valt onder Ruimtelijke Ordening. Verantwoordelijk wethouder is Floor Duringer.Orionzone   grenzen
Het is de laatste jaren gebruikelijk dat burgers worden betrokken bij het maken van een ontwerp, 'participatie'.
Dat maakt een ontwerp in principe beter (want wie weet er beter dan de betrokkenen zelf wat belangrijk is).
En zorgt voor draagvlak, als de betrokkenen zich gehoord voelen.
In de gemeente worden onderwerpen betreffende ruimtelijke Ordening besproken in de Commisie Ontwikkeling.
De Commisie Ontwikkeling bestaaat uit leden van alle politieke fracties.
Ambtenaren van de gemeente bereiden een ontwikkelplan voor onder verantwoordelijkheid van de wethouder.
Indien er een meerderheid is binnen het College van Burgemeester en wethouders, wordt het plan (Stedbouwkundig Ontwerp) voor advies gestuurd naar de Commisie Ontwikkeling.
Hier kan ook de burger zijn mening geven ('inspreken') over de onderwerpen.
Als de Commisie Ontwikkeling accoord gaat met het ontwerp volgt publicatie en is het 'vrijgegeven voor inspraak'.

Mijlpalen en status
Aftrap Op 5 november 2018 werd het project gepresenteerd in Schoterhof, zie de presentatie start
 
Participatie In 6 'themabijeenkomsten' (in de bibliotheek aan de Planetenlaan) was gelegenheid voor alle betrokkenen om hun mening te geven.
Er werd een 'digitaal platform geopend' waar ook online  een mening gegeven kon worden.
De uitwerking van de eerste ronde is samengevat in 'participatieverslag'
 
Presentatie 2 scenario's Op 12 februari 2019 werden 2 scenario's gepresenteerd, zie de uitnodiging en de presentatie van de 2 scenario's.
Gedurende een aantal weken en via het digitale platform konden tm 4 maart19 voorkeuren worden uitgesproken en meningen worden gegeven.
De scenario's zullen worden gecombineerd tot een voorkeursvariant (concept ontwerp ontwikkelvisie).

Presentatie concept ontwerp Ontwikkelvisie
Het concept ontwerp is op 7 mei gepresenteerd aan de bewoners.

Indienen van digitale reacties op de concept visie
Er waren 241 reacties.
Ondanks de belofte dat wel te doen, is er door de gemeente niet gereageerd op de vragen en suggesties van de bewoners.

Indienen van zienswijzen
Tot 8 oktober konden 'zienswijzen'worden ingediend. Er waren 130 reacties, waar de gemeente op heeft gereageerd. Zie Zienswijzen en afhandeling
Er was zo veel commentaar dat er nauwelijks inhoudelijk is ingegaan op de zienswijzen.
En dat in sommige gevallen de vragen niet zijn opgenomen, waardoor het voor de lezer niet duidelijk is of het antwoord werkelijk op de vraag in gaat.

Vaststellen van de ontwikkelvisie door B&W, bespreking Visie in de Commissie Ontwikkeling en goedkeuring in de Gemeenteraad april 2020
De visie is in december 2019 vastgesteld door B&W en behandeld in de Commissie Ontwikkeling op 6 februari.
Hoewel de visie 'niet inbeton gegoten is', werd toch voorgesteld de visie ongewijzigd door de gemeenteraad te laten behandelen als een 'hamerstuk'.
Met name de locale partijen hebben dat kunnen voorkomen.
Uiteindelijk waren er moties van de kleine, locale partijen nodig om enkele scherpe kanten van het ontwerp af te halen.
Zie de artikelen Ontwikkelvisie vastgesteld (dec19) , Visie ontwikkeling niet in beton gegoten (feb20), en  Resultaat Participatie Orionzone 27feb20

Volgende fase: uitwerken van de Ontwikkelvisie tot een Ontwikkelstrategie 
Er is nog geen planning bekend van de volgende fasen. In mei 2020 is een 'klankbordgroep' ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente en wijkbewoners.
Zie het artikel Orionzone - status juli 2020.
Inmiddels is bekend dat er geen ontwikkelstrategie voor de Orionzone wordt uitgewerkt. De ontwikkelstrategie had moeten leiden tot een set van uitgangspunten/ spelregels/ voorwaarden voor de hele zone waardoor 'integrale ontwikkeling' mogelijk wordt. Door het ontbreken hiervan krijgt de ontwikkelaar meer ruimte.
De tijd zal leren of dit een verstandige keuze is geweest. 

Mobiliteitsstudie
In september kreeg Mobicon opdracht van de gemeente om een onderzoek te doen naar 'de mobiliteit'in de Orionzone.
Bewoners zijn ingegaan op de uitnodiging deel te nemen in een KlankBordGroep, de KBG Mobiliteit.
Het is uiteindelijk gelukt om de visie van de bewoners op te laten nemen in het eindrapport: Mobilteitsonderzoek Ontwikkelzone Orionweg-Planetenlaan:
Het heeft geen/ nauwelijks invloed gehad op de ontwikkelvisie.
Zie ook de tekst over het Mobiliteitsonderzoek in de door de wijkraden ingediende zienswijze op 5 oktober 2019: Zienswijze wijkraden Orionzone

Meer achtergrond
- transcriptie van de bijeenkomst van de Commisie Ontwikkeling 6dec18  (geeft een indruk hoe er wordt gewerkt in de Commisie Ontwikkeling)
- Ontwikkelvisie zuid-West Deze ontwikkelzone is enkele maanden eerder gestart. De participatie is daar anders georganiseerd, via een 'denkgroep'. Geeft een indruk van o.a. hoe daar de participatie werkt
- transciptie Commissie Ontwikkeling 6dec19
- transciptie Commissie Ontwikkeling 6feb20