Ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan

Achtergrond

De gemeente Haarlem heeft de ambitie om 10.000 nieuwe woningen te bouwen tm 2025.
Waarvan 40% sociale woningbouw.
Hiertoe zijn 8 'ontwikkelzones' gekozen. De Orionzone is één van de 8 'ontwikkelzones'.
Het plan is om hier 600 nieuwe woningen te bouwen.
De eerste aanzet was de StartnotitieOntwikkelzoneOrionweg_Planetenlaan van 22jun18
Hierin staan aanleiding, het gewenste resultaat, de uitgangspunten en het proces beschreven.
Op de website https://www.haarlem.nl/orionzone/ vind u de gemeentelijke informatie en er is een pagina op Facebook
 
Het proces
Woningbouw valt onder Ruimtelijke Ordening. Verantwoordelijk wethouder is Floor Duringer.
Het is de laatste jaren gebruikelijk dat burgers worden betrokken bij het maken van een ontwerp, 'participatie'.
Dat maakt een ontwerp in principe beter (want wi weet er beter dan de betrokkenen zelf wat belangrijk is)
En zorgt voor draagvlak, als de betrokkenen zich gehoord voelen..
In de gemeente worden onderwerpen betreffende ruimtelijke Ordening besproken in de Commisie Ontwikkeling.
De Commisie Ontwikkeling bestaaat uit leden van alle politieke fracties.
Ambtenaren van de gemeente bereiden een ontwikkelplan voor onder verantwoordelijkheid van de wethouder.
Indien er een meerderheid is binnen het College van Burgemeester en wethouders, wordt het plan (Stedbouwkundig Ontwerp) voor advies gestuurd naar de Commisie Ontwikkeling.
Hier kan ook de burger zijn mening geven ('inspreken') over de onderwerpen.
Als de Commisie Ontwikkeling accoord gaat met het ontwerp volgt publicatie en is het 'vrijgegeven voor inspraak'.

Mijlpalen en status
Aftrap Op 5 november werd het project gepresenteerd in Schoterhof, zie de presentatie start
 
Participatie In 6 'themabijeenkomsten' (in de bibliotheek aan de Planetenlaan) was gelegenheid voor alle betrokkenen om hun mening te geven.
Er werd een 'digitaal platform geopend' waar ook online  een mening gegeven kon worden.
De uitwerking van de eerste ronde is samengevat in 'participatieverslag'
 
Presentatie 2 scenario's Op 12 februari werden 2 scenario's gepresenteerd, zie de uitnodiging en de presentatie van de 2 scenario's.
Gedurende een aantal weken en via het digitale platform konden tm 4 maart19 voorkeuren worden uitgesproken en meningen worden gegeven.
De scenario's zullen worden gecombineerd tot een voorkeursvariant (concept ontwerp ontwikkelvisie).

Presentatie concept ontwerp Ontwikkelvisie
Het concept ontwerp is op 7 mei gepresenteerd aan de bewoners.

Indienen van digitale reacties op de concept visie
Er waren 241 reacties.
Ondanks de belofte dat wel te doen, is er door de gemeetne niet gereageerd op de vragen en suggesties van de bewoners.

Indienen van zienswijzen
Er waren 130 reacties, alle zijn beantwoord door de gemeente.
Er was veel commentaar dat er nauwelijks inhoudelijk is ingegaan op de zienswijzen.
En dat in sommige gevallen de vragen niet zijn opgenomen, waardoor het voor de lezer niet dudelijk is of het antwoord werkelijk op de vraag in gaat.

Bespreking Visie in de Commissie Ontwikkeling 6 februari 2020
Hoewel de visie 'niet inbeton gegoten is, werd toch voorgesteld de visie ongewijzigd door de gemeenteraad te laten behandelen als een 'hamerstuk'.
Met name de locale partijen hebben dat kunnen voorkomen.

Behandeling in de Gemeenteraad april 2020Meer achtergrond
- transcriptie van de bijeenkomst van de Commisie Ontwikkeling 6dec18  (geeft een indruk hoe er wordt gewerkt in de Commisie Ontwikkeling)
- Ontwikkelvisie zuid-West Deze ontwikkelzone is enkele maanden eerder gestart. De participatie is daar anders georganiseerd, via een 'denkgroep'. Geeft een indruk van o.a. hoe daar de participatie werkt
- transciptie Commissie Ontwikkeling 6dec19
- transciptie Commissie Ontwikkeling 6feb20