ACTIVITEITEN /  PROJECTEN

Achtergrond
De basis voor ontwikkelingen binnen onze wijk zijn het meest recente Bestemmingsplan Sinnevelt en de verbeteringsplannen/ gebiedsprogramma's.
Dit bestemmingsplan is in november 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd.
In de loop van 2010 is het bestemmingsplan deels aangepast tbv. de nieuwbouw van de Daaf Gelukschool in de vorm van een wijzigingsplan.
Het bestemmingsplan zou een 'vigerend' bestemmingsplan zijn, wat inhoudt dat er maar weinig veranderingen zijn t.o.v. het vorige plan.
En de veranderingen die er zijn worden dan nauwkeurig weergegeven in een aparte toelichting.
Dat is logisch want zo'n bestemmingsplan bevat veel technische details die voor een leek niet te begrijpen zijn en je kunt niet verwachten dat een leek een boekwerk van 150 pagina's tot in ale details kan bevatten. 
Naar aanleiding van de onzekeren bestemming van het schoolgebouw aan de Louis Couperusstraat zijn we dit plan getailleerd gaan bekijken.
Het bleek dat er wel wijzigigen zijn aangebracht die wel degelijk consekwenties zouden kunnen hebben.
In juni 2014 stuurde de wijkraad hierover een brief naar de verantwoordelijke wethouders.
In een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente werd de fout erkend en is aanpassing toegezegd.
In 2018 zal een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt.
Meer informatie: Wat is een bestemmingsplan?  en bestemmingsplan (website gemeente) 

Per stadsdeel wordt eens per 4 jaar een verbeteringsplan ('Gebiedsopgave') gemaakt opgesteld.
Aan de hand van de 'gebiedsopgave' worden jaarlijklijks verbeterings- en onderhoudsprogramma's vastgelegd in een  'gebiedsprogramma' ,
Deze staan vermeld op de website www.haarlem.nl/gebiedsprogramma/
Om te zien wat er in Sinnevelt speelt, selecteert u Haarlem Noord. 

Actuele ontwikkelingen en onderhoudswerkzaamheden
Een overzicht van concreet lopende projecten voor Haarlem - Noord staan op de website van de gemeente: projecten stadsdeel Noord

Overzicht ontwikkellocaties Orionzone


In de ontwikkelvisie Orionzone wordt een overzicht gegeven van de locaties die ontwikkeld kunnen worden.
Er wordt per locatie aangegegeven wie de eigenaar is en de maximale bouwhoogte.
In de mobiliteitsrapportage wordt een per locatie een indicatie gegeven van het aantal woningen (let op dit is een indicatie, op basis van

Lees meer...

Project Lokatie Nieuw Delftweide


Nieuw Delftweide heeft grondige aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen aan zorginstellingen.
Over de noodzaak werd al een aantal jaren gesproken. Verhuizen naar een andere lokatie is een alternatief.
Op 8 juli 2020 is de intentieverklaring tussen gemeente en de eigenaar

Lees meer...

Project Planetenlaan 3 en 5


Dit markante gebouw aan de Planetenlaan gaf de afgelopen jaren onderdak aan een vestiging van het Nova College. Voor   de opleidingen die hier gegeven werden is een andere lokatie gevonden. Naar verwachting wordt het gebouw

Lees meer...

Project Bison Bowling


De kavel van Bison is in 2018 verkocht aan Hoorne vastgoed.
Momenteel huurt Bison Bowling de lokatie.
Hoorne vastgoed is een projectontwikkelaar/ belegger die werkt met een combinatie van vastgoed en retail,

Lees meer...

Ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan

Achtergrond

De gemeente Haarlem heeft de ambitie om 10.000 nieuwe woningen te bouwen tm 2025.
Waarvan 40% sociale woningbouw.
Hiertoe zijn 8 'ontwikkelzones' gekozen. De Orionzone is één van de 8 'ontwikkelzones'.
Het plan is om hier 600 nieuwe woningen te bouwen.
De eerste aanzet was de StartnotitieOntwikkelzoneOrionweg_Planetenlaan van 22jun18
Hierin staan aanleiding, het gewenste resultaat, de uitgangspunten en het proces beschreven.
Op de website https://www.haarlem.nl/orionzone/ vind u

Lees meer...

Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan- Riolering en verharding

juni 2018
Helaas ging het asfalt half juni op sommige plaatsen weer open omdat er werkzaamheden aan het riool moesten plaatsvinden.
Op die plaatsen zijn tijdelijk klinkers neer gelegd. Omdat de klinkers bij vorst verzakken, worden deze nog voor de winter vervangen door asfalt.
De bewoners zijn hierover geinofrmeerd via een bewonersbrief.
 
mei 2018
Uiteindelijk is besloten dat tijdelijk onderhoud

Lees meer...

Overlast speelplein Henri Borelstraat

januari 2018
Goede evaluatie met de gebiedsbeheerder, de 'gebiedsverbinder' en Handhaving. Helaas waren er geen vertegenwoordigers van Spaarnelanden en de inrichting van de speelpleinen.
De genomen maatregelen zijn tot nu toe effectief gebleken, de overlast is sterk verminderd.
We kijken de komende maanden hoe de situatie zich ontwikkeld.
p.s er is nog steeds onduidelijkheid over het beleid rondom de indeling van dit speelplein.
Sinds 1 januari heeft basisschool De Verbeelding het schoolgebouw betrokken en heeft eigenhandig een hek gezet om een deel van het openbare terein.
Zie verder  'Bestemming schoolgebouw L.Couperusstraat.

Lees meer...

Bestemming schoolgebouw Louis Couperusstraat (voormalige dependance van De Zonnewijzer)

Februari 2018
De school heeft zonder enig overleg een aantal veranderingen aangebracht in de omgeving.
Zo is een materiaalhok neergezet op de plaats waar voorheen de tafeltennistafel stond.
Het hek van het voetbalveld is vernieuwd, verhoogd en doorgetrokken tot rondom de openbare speeltoestellen.
Omdat dit openbare ruimte is, heeft dit weerstand en vragen opgeroepen bij de bewoners.
We hebben de school om reactie gevraagd, maar het antwoord gaf geen opening voor een gesprek.
Daarop heeft de wijkraad de gemeente vragen gesteld over de grenzen van de openbare ruimte en hoe deze verandering tot stand gekomen is.

Lees meer...

Herinrichting Schoterbos.

Status juni
Op verzoek van de redactie van de wijkkrant schreef Noor Hogeweg, de omgevingsmanager van Durta Vermeer over de stand van zaken.
De rapportage is gepubliceerd in wijkkrant 105 (begin juli). De oorspronkelijke brief vindt u hier.

Maart/ april 2018
14 maart was er de officiele starthandeling van de werkzaamheden.
Om praktische redenen waren de werkzaamheden waren al eerder gestart.
Het kappen van de populieren langs het doorgaande fietspad gaf veel commotie, tot een ingezonden brief in de krant.
In de wijkkrant 104 (april) staat een artikel van de projectleider Wimmie Hengst waarin wordt uitgelegd waarom de bomen zijn gekapt.
Het volledige verhaal vindt u hier.

Maart 2017
Het definitief ontwerp is door het college van burgemeesten en wethouders vastgesteld.
Het ontwerp en de kredietaanvraag worden besproken in de Commiise Beheer en in de gemeenteraad.
Belangrijke documenten zijn oa. het definitief ontwerp fase1, de definitieve ontwerp plantekening, het defnitieve ontwerp beplantingsplan, het Participatie- en inspraakdossier en de inspraaknotitie VO

Lees meer...

Externe projecten / activiteiten/ ontwikkelingen die invloed (gaan) hebben op onze wijk


Zuidtangent (Hoogwaardig Openbaar Vervoer).
Voor het project en laatste stand van zaken, zie de websiteOntwerp Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Ontwerp Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)    

Historie
In het laatste bericht van de Facebookpagina van de actiegroep ZuidtangentNee de actiegroep ZuidtangentNee 
(mei 2014) stond dat de provincie heeft besloten de Zuidtangent niet door te trekken naar IJmuiden.

Lees meer...